อาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2016

พระคำและคุณ
The Word And You
“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้” (ลูกา 1:37)

    พระคำของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช และฤทธิ์เดชนั้นเป็นจริงและมีพร้อมสำหรับเรา อย่างไรก็ดี วิธีที่จะเชื่อมต่อกับฤทธิ์เดชนั้นและใช้เพื่อประโยชน์ของคุณก็โดยการเดินในพระคำ บางคนคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้เลือกและตรัสว่า “เราต้องการจะอวยพรคนนั้นและไม่ใช่อีกคนหนึ่ง เราต้องการรักษาคนนี้และไม่ใช่คนนั้น เราต้องการให้คนนี้ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ใช่อีกคน” แต่นั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้า

ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” พระเจ้าทรงรักทุกคน รวมถึงคนบาปที่ไม่รู้จักพระองค์ด้วย พระองค์ทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ในความคิดของพระเจ้า ทุกคนในโลกได้รับการช่วยให้รอดแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีประสบการณ์กับความรอด อย่างไรก็ดีเกี่ยวกับเรื่องความรอดของโลกนี้ พระเจ้าได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นแล้ว

ส่วนที่ขาดหายไปของหลายคนคือการทำให้สิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้เพื่อพวกเขาแล้ว ไม่เป็นเพียงแค่มีพร้อมให้แก่พวกเขา แต่ยังเป็นประสบการณ์ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาอีกด้วย คุณจะเชื่อมต่อกับฤทธิ์เดชที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณได้อย่างไร? คุณจะทำให้พระคำของพระองค์เกิดผลใน “ตอนนี้” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร? ใช่ พระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ ถูกทำให้เป็นขึ้นจากความตาย และพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในวันนี้ แต่นั่นมีความหมายอะไรเป็นส่วนตัวสำหรับคุณ? พระองค์จะสามารถแสดงและพิสูจน์ว่าพระองค์มีชีวิตในชีวิตของคุณ ในหัวใจของคุณ ในบ้านของคุณ และในสถานการณ์ของคุณตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้อย่างไร?

คำตอบนั้นง่ายมาก คือการเดินในพระคำ ยอมรับและไว้วางใจพระคำของพระเจ้าในความเรียบง่ายของพระคำ เมื่อคุณได้ยินหรือศึกษาพระคำ ที่เป็นของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ทำให้เป็นส่วนตัว เพราะว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับคุณอยู่ ยึดเอาสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้ รับเอามาและทำให้เป็นของส่วนตัวของคุณ รับเอาพระคำ เข้าใจในพระคำ และวิ่งไปกับพระคำ ใช้พระคำ ดำเนินชีวิตโดยพระคำ! นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำกับพระคำของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เต็มล้นในใจของข้าพระองค์ และสำหรับฤทธิ์เดชของพระคำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพระองค์! หัวใจและความคิดของข้าพระองค์เปิดออกเพื่อรับฤทธิ์เดชของพระคำ ชัยชนะและความมีชัย ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำนั้น และทำให้ข้าพระองค์เกิดผลในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; โคโลสี 3:16


Comments are closed