วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม
พระคำและการตอบสนองของคุณ
The Word And Your Response

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

     เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจวิธีการใช้พระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเทศนาหรือคุณสามารถท่องได้มากแค่ไหน แต่เกี่ยวข้องกับการใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองของคุณต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ที่เป็นหัวข้อหลักของเรา ซึ่งเปิดเผยให้เห็นหลักการที่สำคัญ นั่นคือพระเจ้าตรัสและประทานพระคำของพระองค์ให้แก่เราเพื่อให้เราตอบสนอง คุณควรตอบสนองต่อพระคำอย่างกล้าหาญเสมอ

ตอนนี้สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า “ท่อง” สิ่งเดียวกับที่พระเจ้าตรัสไว้ และนั่นคือสิ่งที่หลายคนพลาดไป ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ไม่ได้พูดว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” เพื่อที่คุณจะได้พูดซ้ำในสิ่งเดียวกันโดยพูดว่า “พระองค์จะไม่ละฉัน หรือทอดทิ้งฉันเลย” คุณต้องตอบสนอง พระองค์พูดในสิ่งที่พระองค์พูดเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองบนพื้นฐานของสิ่งที่พระองค์พูด ดังนั้นคำถามก็คือคุณตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไร?

สิ่งที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าคือการตอบสนองของคุณ ถ้าคุณไม่ตอบสนองพระคำก็จะไม่ทำให้เกิดสิ่งดีอะไรกับคุณ คุณต้องพูดอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้

ยกตัวอย่างเช่นพระองค์พูดว่า “เราอยู่กับเจ้าเสมอ” คุณจะตอบสนองอย่างไร? ควรจะเป็น “ใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ขัดสนหรือขาดสิ่งใดๆเลย ข้าพระองค์เจริญรุ่งเรืองในทุกที่และในทุกสิ่งเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ และยิ่งกว่านั้นพระองค์อาศัยอยู่ในตัวข้าพระองค์! นี่คือความมั่นใจของข้าพระองค์เกี่ยวกับชีวิตที่ได้รับชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและเปี่ยมด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา!”

อย่าพูดว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ดังนั้นขอจัดเตรียมสำหรับความจำเป็นของข้าพระองค์ พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ทำไมข้าพระองค์ถึงกำลังผ่านสถานการณ์นี้?” คนที่พูดแบบนั้นกำลังใช้รหัสผิด เขาไม่ได้กำลังตอบสนอง แต่กำลังบ่นและคนที่บ่นไม่ได้อะไรเลย

อย่าบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ จงตอบสนองด้วยพระคำ นั่นคือความเชื่อของคริสเตียน นั่นคือชีวิตแห่งความเชื่อ นั่นคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า เมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้า การกล่าวสารภาพต่อพระคำของคุณคือการตอบสนองของคุณต่อพระคำ และนั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสถานการณ์ของคุณ สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป!

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์กำลังดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะอย่างต่อเนื่อง! ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะท้อใจหรือยอมจำนนต่อหลักการที่พิการของโลกนี้ เพราะข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ไกลและเหนือสิ่งเหล่านั้น! องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำข้าพระองค์เข้าไปสู่สถานที่กว้างขวางซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ข้าพระองค์เป็นความสำเร็จ ข้าพระองค์ชนะในวันนี้และทุกวันเพราะผู้ยิ่งใหญ่ดำเนินชีวิตอยู่ในข้าพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:25; โรม 10:9


Comments are closed