ศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2016

พระคำเป็นคำพยานของพระเจ้า

The Bible Is God’s Testimony

“เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา” (2 เปโตร 1:21)

    หลายคนโดยความไม่รู้ของพวกเขา ให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์เหมือนกับหนังสือทั่วไป พวกเขาบอกว่า “คนที่เขียนพระคำได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกับที่วิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ “จูเลียส์ ซีซาร์” นั่นไม่ใช่ความจริง มีแรงบันดาลใจที่ต่างกัน มีแรงบันดาลใจของบทกลอน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแรงบันดาลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เขียนบทกลอนอาจมองดูธรรมชาติและได้รับแรงบันดาลใจ แต่แรงบันดาลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่สูงกว่านั้นมาก เป็นแรงบันดาลใจจากพระเจ้า

พระคัมภีร์คือการสำแดง เป็นการรวมไว้ซึ่งสิ่งที่ออกมาจากลมปราณของพระเจ้า การสำแดงที่ให้เป็นถ้อยคำ ถูกต้องที่พระคำมีทั้งประวัติศาสตร์ บทกลอน คำเผยพระวจนะ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ทั้งหมดนี้เป็นไปตามพระวิญญาณของพระเจ้าและจากมุมมองของพระองค์ คุณจะพบสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคำ สิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูด สิ่งที่ซาตานได้พูด สิ่งที่มารร้ายได้พูด สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้พูด และสิ่งที่ชายและหญิงมากมายได้พูด และแม้แต่สิ่งที่ลาได้พูด แต่ทั้งหมดนั้นคือคำพยานของพระเจ้า

ดังนั้นเมื่อเรากล่าวว่าพระคัมภีร์คือพระคำของพระเจ้า นั่นเป็นความจริง เพราะว่าพระคำมีคำพยานของพระเจ้า เป็นคำพยานของถ้อยคำหรือคำยืนยันในความจริง ในโลกของกฎหมาย นั่นคือคำพยานที่พูดกันในศาล เป็นคำพูดของพยาน

ในการเป็นคริสเตียนนั้นเราเชื่อและยืนยันว่าพระคัมภีร์คือการประกาศของพระเจ้าถึงพระองค์ ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำ แผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์ และมุมมองของพระองค์ ใครก็ตามที่ไม่เชื่อเช่นนั้นไม่ใช่คริสเตียน

พระคำกล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16) คนที่บริสุทธิ์ได้พูดถ้อยคำที่ถูกเลือกไว้อย่างดีโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดพระคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคนเหล่านี้เท่านั้น พระองค์ยังเคลื่อนพวกเขาให้เขียนในสิ่งที่พวกเขาได้บันทึกไว้ นี่ทำให้พระคำน่าไว้วางใจ คุณสามารถไว้วางใจในสิ่งที่เขียนไว้ได้ เพราะว่านี่เป็นมากกว่าหนังสือทางศาสนา นี่เป็นคำพยานของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการสำแดงถึงพระลักษณะ น้ำพระทัย วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะของพระองค์ผ่านทางพระคำ พระคำของพระองค์ส่องแสงให้กับทางของข้าพระองค์และนำชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นและได้รับกำลังโดยพระคำของพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 3:16; ยอห์น 17:17; เอเฟซัส 1:17


Comments are closed