อาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2015

พระคำเป็นความมั่นใจของเรา
The Word Is Our Assurance

“บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมน โดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:20)

    เหตุผลที่เราเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าทรงตอบ ไม่ใช่ว่าเราคิดหรือคาดเดาว่าพระองค์ตอบ แต่เพราะว่าพระองค์ตรัสไว้เช่นนั้นในพระคำของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “…จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ยอห์น 16:24) 1 เปโตร 3:12 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขา…” เมื่อคุณรู้สิ่งเหล่านั้น คุณจะมีความมั่นใจและความกล้าหาญในการอธิษฐาน โดยรู้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานเสมอ พระคำของพระองค์ให้ความมั่นใจแก่เรา

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าข้าพเจ้าขอให้คุณมาพบข้าพเจ้าพรุ่งนี้เช้าเวลา 10:00 น. เพื่อมารับรถยนต์เป็นของขวัญ คุณจะมีความเชื่อที่จะมา ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่มองเห็นรถยนต์ คุณอาจจะมีความสุขที่จะบอกคนอื่นว่า “ฉันได้รถใหม่แล้ว” เมื่อคนอื่นถามว่า “แล้วรถนั้นอยู่ที่ไหน?” คุณก็จะตอบไปด้วยความกล้าหาญว่า “ฉันจะขับมาให้คุณดูพรุ่งนี้เช้า!” นั่นเพราะว่ามีการสัญญา และคุณมั่นใจว่าคนที่สัญญาจะให้รถกับคุณนั้นมีความสามารถและความสัตย์ซื่อที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ถ้าไม่มีคำสัญญานั้น คุณอาจจะกำลังอ้อนวอนเพื่อได้รถอยู่ แทนที่จะมีความมั่นใจในการทวงถามถึงมัน

นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ให้อะไรแก่พวกเขา สิทธิ โอกาส และมรดกของเขาในพระคริสต์ ดั่งที่ได้บอกไว้ในพระคำ คนเหล่านั้นร้องขอทุกอย่าง เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ให้คำสัญญาไว้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งพระองค์ได้ทำสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้ทูลขอต่อพระองค์แล้วหรือยัง ดังนั้นคำอธิษฐานของพวกเขาก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ

พระคำของพระเจ้าคือรากฐานความจริงสำหรับความเชื่อ เหตุผลที่คุณควรจะมีความกล้าที่จะประกาศอยู่เสมอว่า “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะป่วย” “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะยากจน” “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะล้มเหลว” “ทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า” นั่นเป็นเพราะว่าพระคำได้กล่าวไว้ดังนั้นแล้ว พระเจ้าได้ประทานสุขภาพ ความรุ่งเรือง ชัยชนะ และชีวิตที่ดีแก่คุณแล้ว! ดังนั้นอย่าอ้อนวอนขอสิ่งที่เป็นของคุณแล้ว! รับเอาสิ่งเหล่านั้นโดยความเชื่อ ด้วยวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้แก่เราเพื่อสร้างชีวิตของเรา ความเชื่อของข้าพระองค์มีชีวิตและทำให้เกิดผล ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาและอธิษฐานและนำพระคำไปใช้ ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดอยู่นั้น สถานการณ์ต่างๆ ก็เป็นไปตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีไว้สำหรับข้าพระองค์! วันนี้ข้าพระองค์ปกครอง ครอบครองและมีชัยในโลกของข้าพระองค์โดยความเชื่อของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; โคโลสี 3:16; ฮีบรู 11:1


Comments are closed