พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2016

พระคำภายในคุณ
The Word In You

“คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้ เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้า” (ลูกา 8:11)

    พระเจ้าได้ประทานพระคำของพระองค์แก่เรา พระคำกล่าวไว้ในสดุดี 107:20 “พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยกู้เขาจากหลุมของเขา” ถ้าคุณได้รับพระคำของพระเจ้าเข้าสู่ใจของคุณ พระคำนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าถ้าคุณวางตัวคุณเองไว้ภายใต้พันธกิจของพระคำเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอ คุณจะก้าวหน้าไปอย่างมาก และชีวิตของคุณจะเป็นที่สำแดงประสิทธิภาพของพระคำ

บางคนอาจไม่เห็นด้วยในสิ่งนี้เพราะว่าประสบการณ์ของเขาแตกต่างออกไป พวกเขาไปคริสตจักรมานาน แต่พวกเขายังคงสับสนในชีวิต พวกเขากล่าวว่า “ฉันผ่านสิ่งต่างๆ มามาก แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ฉันสับสน” คนแบบนี้อาจไปโบสถ์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่พวกเขาไม่ได้มอบตัวเองให้กับพระคำ พวกเขาอาจมีคำเทศนาในดีวีดี หรือในรูปแบบอื่นๆ แต่ถ้อยคำเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในพวกเขา คุณต้องการพระคำในใจของคุณ ไม่ใช่อยู่บนอุปกรณ์ หรือชั้นวางหนังสือของคุณ

จนกว่าพระคำจะหยั่งรากลงในใจของคุณ มันจะยังไม่เกิดผลอะไร ถ้าคุณเก็บเมล็ดข้าวโพดที่ดีที่สุดไว้ในตู้เย็น หรือในตู้เซฟ หรือในธนาคารที่ดีที่สุดในโลก คุณจะไม่ได้ผลผลิต ถ้าคุณวางมันไว้บนพื้นหินอ่อนในห้องของคุณ และเปิดแอร์ คุณจะไม่มีทางได้ผลผลิต เมล็ดพืชจะต้องถูกใส่ไว้ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่จะได้ผลผลิต คุณอาจมีหนังสือพระวจนะแห่งความจริงตั้งแต่ฉบับแรก แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือว่าคุณได้อ่านและใตร่ตรอง ข้อความเหล่านั้นต้องอยู่ภายในคุณเพื่อจะเกิดผลได้

สัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าพระคำได้หยั่งรากลงในวิญญาณของคุณนั้น คือการที่พระคำมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณ พระคำเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ ถ้าพระคำไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ พระคำนั้นก็ยังไม่ได้เข้าไปภายในคุณ ผลก็คือผลกระทบและอิทธิพลของพระคำในชีวิตของคุณจะถูกจำกัดไว้ ดังนั้นจงให้พระคำอยู่ภายในคุณโดยผ่านทางการศึกษาและการภาวนา

อย่าคิดว่าคุณรู้แล้ว นั่นเป็นเหตุให้เกิดการพังทลายของหลายคน พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้แล้ว จนกระทั่งเมื่อเวลาวิกฤตมาถึงพวกเขาตกใจกลัว การเคลื่อนไปข้างหน้าและสูงขึ้นในชีวิตหมายความว่าคุณจะต้องให้ความสนใจในพระคำของพระเจ้ามากขึ้น ภาวนาพระคำอยู่เสมอ และผลแห่งความก้าวหน้าจะเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำ ที่ซึ่งข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลง พระคำในใจของข้าพระองค์ ทำงานในความคิดของข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์มีแนวความคิดที่ถูกต้อง ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้เกิดผลในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ให้เห็นภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; ฮีบรู 4:2; โรม 12:2


Comments are closed