จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2015

พระคำภายในคุณ – พลังภายใน!
The Word In You – An Inside Force!

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยากอบ 1:22)

    พระคำของพระเจ้าไม่ได้ให้กับเราเพียงเพื่อเปิดเผยบางสิ่งให้เราได้รู้เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น พระคำของพระเจ้าให้กับเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตาม บางคนเชื่อพระคำเท่านั้น แต่ “การเชื่อ” ยังไม่เพียงพอ คุณต้องเชื่อและประพฤติตามด้วย! คุณยังไม่ได้เชื่อในพระคำอย่างแท้จริงถ้าคุณยังไม่อยากที่จะกระทำตามพระคำนั้น เพราะว่าเมื่อคุณเชื่อ คุณจะปรารถนาที่จะทำตามด้วย เราเชื่อเพื่อที่จะทำ! เราได้ไม่ได้เชื่อโดยเปล่าประโยชน์

ในพันธสัญญาเดิม เราได้รับการบอกกล่าวให้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า ในพันธสัญญาใหม่ เราไม่ได้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เราทำตามพระคำของพระเจ้า! มีความแตกต่างอย่างมากในทั้งสองสิ่งนี้ ในพันธสัญญาเดิม สำหรับพวกเขาแล้วพระคำคือพลังภายนอก ในพันธสัญญาใหม่พระคำคือพลังภายใน พระคำมีชีวิตภายในเราในวันนี้ เราเกิดจากพระคำ เราจึงเป็นหนึ่งเดียวกับพระคำ ไม่น่าแปลกใจที่เราถูกเรียกว่า “พระกิตติคุณ” ของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 3:3)

ให้ข้าพเจ้าได้อธิบายบางสิ่งเกี่ยวกับพระคำที่มีพลังอย่างมาก และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเข้าใจในเรื่องนี้ คุณอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า “คุณเป็นในสิ่งที่คุณกิน” นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายของคุณ ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบร่างกายของคุณ พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า เมื่อคุณกินอาหารฝ่ายร่างกาย อาหารนั้นก็จะเข้าไปในระบบของคุณ กลายเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของคุณ และทำงานของมัน ในการสร้างและทำให้เกิดการเติบโตและการซ่อมแซม

ในแบบเดียวกัน เมื่อคุณ “กิน” พระคำ ผ่านการศึกษาและภาวนา พระคำก็จะเข้าไปในระบบของคุณและกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิญญาณของคุณ คุณจะกลายเป็น “พระคำ” ที่คุณกินเข้าไป “พระคำ” นั้นจะกลายเป็นพลัง หรือพลังงาน ที่ส่งผลให้คุณกระทำตาม

พระคำภายในคุณจะจัดระบบความคิดและการกระทำของคุณ และทำให้คุณเดินในความชอบธรรม กิจการ 20:32 กล่าวว่าพระคำสามารถสร้างคุณขึ้นได้

คำอธิษฐาน
    พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของข้าพเจ้าและส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพระคำจนเป็นคนที่เติบโตในพระคริสต์ กล้าหาญที่จะทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าสำเร็จ และดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะเพื่อพระคริสต์! วิญญาณ จิตใจ และทุกส่วนในข้าพเจ้านั้นท่วมท้นด้วยพระคำที่มีชีวิตของพระเจ้า และข้าพเจ้าดำเนินไปในชัยชนะ ได้รับการรักษาและเติบโตขึ้นโดยพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:2; 2 โครินธ์ 3:1-3


Comments are closed