อังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2017
พระคำที่ได้ตรัส…บันทึกไว้…และเกิดเป็นมนุษย์
The Spoken…Written… And Incarnate Word

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” (ยอห์น 1:14)

    พระคำของพระเจ้ามาถึงมนุษย์ครั้งแรกเป็น “คำตรัส” พระคำแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงตรัสกับมนุษย์ เช่น โมเสส โยชูวาอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระองค์ยังทรงตรัสกับมนุษย์ผ่านทูตสวรรค์ (ฮีบรู 2:2)

ในฮีบรู 1:1 เราได้อ่านเจอว่าพระเจ้าทรงตรัสกับบรรพบุรุษผ่านทางผู้เผยพระวจนะ พระองค์ได้สั่งให้ผู้เผยพระวจนะเขียนสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสกับพวกเขา ดังนั้นจากพระคำที่ตรัสนั้นเราจึงได้ “พระคำที่ถูกบันทึกไว้” เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นพยานและหลักฐาน ด้วยพระคำที่ถูกบันทึกไว้ คนของพระเจ้าจะสามารถเปรียบเทียบข้อความของพระองค์กับผู้เผยพระวจนะหลายคน ในเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อมองเห็นความสม่ำเสมอ ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะได้รู้อยู่เสมอว่าจะทำอะไร ไปที่ไหน และพระเจ้าทรงต้องการให้เขามีชีวิตอย่างไร

พระเจ้ายังทรงทำมากไปกว่านั้น และคราวนี้พระองค์ทรงตรัสถ้อยคำของพระองค์ในวิธีที่พิเศษที่สุด ผ่านทางมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ พระวาทะที่บังเกิดเป็นมนุษย์ พระคำได้กลายเป็นมนุษย์ เมื่อพระเจ้าได้ประทานพระคำที่เขียนไว้แก่คนของพระองค์ เป็นสิ่งที่ง่ายในการตัดสินและตรวจสอบว่าคนที่อ้างว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะเป็นจริงหรือไม่ ยอห์น 1:45 ประกาศว่า “…เราพบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ และคนที่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวถึง คือ เยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ”

หลังจากการสิ้นพระชนม์ ฝัง และเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ เราได้เห็นการสำแดง “พระคำที่ได้ตรัส” แบบใหม่ คราวนี้พระเจ้าไม่ได้กำลังตรัสผ่านทางผู้เผยพระวนะในพระคัมภีร์เดิม แต่ผ่านทางอัครทูต และคนที่เชื่อในข้อความของพวกเขา ในมาระโก 16:15 พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “…พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” พวกเขานำเอาข้อความเหล่านั้นไปให้แก่คนอื่นๆ และหลายคนได้เชื่อในสิ่งนั้น ข้อความเดียวกันนั้นได้ให้แก่คุณและคุณก็ได้เชื่อในข้อความนั้น

บางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อและรับเอาพระคำ: พระองค์ (พระวาทะ) บังเกิดในคุณ พระองค์เข้ามาสถิตภายในคุณ ตอนนี้พระองค์ได้สำแดงพระองค์เองผ่านทางคุณ! คุณเป็นเสียงของพระเจ้า มือของพระองค์ ขาของพระองค์ และวิหารของพระองค์ คุณเป็นพระคำที่แสดงให้เห็น 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” 2 โครินธ์ 3:3 อธิบายว่าคุณเป็นเหมือนจดหมายฝากของพระคริสต์ คุณเป็นข้อความของพระคริสต์ให้แก่โลกนี้! สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นความจริง และคงอยู่นิรันดร์ ข้าพระองค์สำแดงพระคำและชีวิตของข้าพระองค์สำแดงน้ำพระทัย ความคิด และความคิดเห็นของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:18; 2 โครินธ์ 3:2-3


Comments are closed