พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2017
พระคำถูกเขียนไว้เพื่อการภาวนา
The Written Word Is For Meditation

“จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน” (1 ทิโมธี 4:15)

    ในการศึกษาพระคำก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงความจริงที่พระเจ้าได้สั่งให้ผู้เผยพระวจนะของพระองค์บันทึกพระคำไว้เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นพยานและเป็นหลักฐาน แต่มีบางสิ่งที่มากกว่านั้น เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีกว่าที่พระองค์ต้องการให้พระคำได้รับการบันทึกไว้ นั่นคือเพื่อการภาวนา โดยการที่บันทึกพระคำไว้ทำให้มีภาพในความคิดของพวกเขา ดีกว่าที่จะมีใครสามารถบอกกับเขาได้ พวกเขาสามารถอ่านพระคำนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสื่อสารความจริงเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อความหรือรูปประโยค

เมื่อคุณส่งต่อข้อมูลผ่านทางคำพูดนั้น มีทางที่ข้อความนั้นจะถูกเปลี่ยนเมื่อถ่ายทอดผ่านยุคสมัย แต่ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันกับเวลาที่ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อพระคำถูกบันทึก ใจความสำคัญของข้อความได้รับการคงรักษาไว้ นั่นคือเหตุผลที่ทุกวันนี้คุณสามารถอ่าน ท่องจำ และภาวนาพระคำได้ในข้อความแท้ดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่คุณภาวนาเพื่อให้อาหารแก่วิญญาณของคุณ จะเปลี่ยนแปลงคุณ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าได้เขียนบัญญัติสิบประการไว้ในแผ่นศิลา แม้แต่ตอนที่แผ่นศิลานั้นแตก พระเจ้าได้สั่งให้โมเสสทำขึ้นมาใหม่ และเขาได้ทำและให้แก่ชนชาติอิสราเอล และสั่งให้พวกเขาภาวนาพระคำนั้น เขารู้ว่าถ้าชนชาติอิสราเอลภาวนาพระคำนั้น ก็จะทำให้เกิดผลในชีวิตของพวกเขา และทำให้พวกเขาดำเนินชีวิตและปฏิบัติตาม

มีคริสเตียนที่พบว่าเป็นการยากที่จะทำตามพระคำของพระเจ้าและทำตามวิธีของพระองค์ นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาในการภาวนาพระคำ ถ้าคุณภาวนาพระคำของพระเจ้า คุณจะไม่ต้องพยายามในการทำตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ โยชูวา 1:8 กล่าวว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น…” สังเกตว่าพระคำไม่ได้เขียนไว้ว่า “…เพื่อเจ้าจะได้สังเกต” นี่ไม่ใช่พระบัญญัติอีกข้อหนึ่ง พระคำกล่าวว่า “เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตาม ” การภาวนาพระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณทำสิ่งที่สอดคล้องกับพระคำของพระองค์ ความสำเร็จและความรุ่งเรืองจะเป็นผลมาจากการภาวนาพระคำ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เต็มล้นในใจของข้าพระองค์ ฤทธิ์เดชของพระคำนั้นทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำ ข้าพระองค์มีชัยชนะและเติบโต เกิดผลในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 1:1-3; ฮาบากุก 2:2; 1 ยอห์น 1:1-4


Comments are closed