พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2018
พระคำชำระคุณให้สะอาดแล้ว
The Word Cleanses You

“พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15:3)

   โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความสกปรก ความไม่เชื่อ ความกลัว และความชั่วร้าย ทุกครั้งที่เราพูดคุยกับใคร โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในความเชื่อ พวกเขาก็ส่งต่ออิทธิพลในแง่ลบกับเรา ทุกครั้งที่เราดูโทรทัศน์ ก็มีบางสิ่งที่ไม่ดี บางสิ่งที่เป็นความกลัว และความสกปรกในรายการเหล่านั้น ความคิดที่ผิดมาถึงเราด้วยเช่นกัน ซึ่งเราต้องชำระให้สะอาดด้วยตัวของเราเอง

เราจะชำระตัวเองให้สะอาดจากความสกปรกที่เราได้รับจากโลกนี้ได้อย่างไร? ก็โดยทางพระคำ! พระคำของพระเจ้าเป็นการชำระที่ดีที่สุด พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15:3)

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่คุณจะต้องอยู่ในคริสตจักรที่ถูกต้อง ที่ซึ่งพระคำได้รับการสอน การฟังพระคำชำระจิตใจของคุณให้สะอาด แม้ในเวลานี้ ในขณะที่คุณศึกษาพระคำผ่านทางหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้ คุณกำลังได้รับการชำระให้สะอาด มีการชำระเกิดขึ้นในหัวใจของคุณ

มอบตัวคุณเองแก่พระคำของพระเจ้า อาจารย์เปาโลกำชับไว้ในโคโลสี 3:16 “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน”

พระคำของพระเจ้าขจัดความอธรรมออกจากใจของมนุษย์ และแทนที่ด้วยความชอบธรรม พระคำขจัดความกลัวและแทนที่ด้วยความเชื่อ พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ชำระให้สะอาด พระคำชำระใครก็ตามที่มาอยู่ภายใต้อิทธิพล ฤทธิ์เดช และสิทธิอำนาจของพระคำ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เป็นการภาวนาประจำวันของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์ได้รับการชำระให้สะอาดตลอดเวลา ข้าพระองค์ไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ผู้ได้ทำให้ข้าพระองค์เดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ และในพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 55:10-11; 1 ทิโมธี 4:15; 2 ทิโมธี 3:15-17


Comments are closed