เสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2016

พระคำของพระเจ้า – เมล็ดแห่งชีวิตของพระเจ้า
God’s Word—The Seed Of Divine Life

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ (1 เปโตร 1:23)

    พระคัมภีร์ประกาศว่าพระเยซูคริสต์บังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นมาจากผู้ชาย และไม่ได้มาจากผู้หญิง อย่างไรก็ตามร่างกายของมนุษย์นั้นมาจากผู้หญิง ดังนั้นจึงเป็นบางสิ่งที่พิเศษอย่างมากสำหรับพระเยซูที่เกิดจากหญิงพรหมจารีย์ ชีวิตของพระองค์มาจากที่ไหน? ชีวิตของพระองค์มาจากพระคำ

ทูตสวรรค์นำถ้อยคำจากพระเจ้ามาถึงมารีย์ (ลูกา 1:35) มารีย์เชื่อและรับพระคำนั้น (เมล็ดของพระเจ้า) และพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนเธอเพื่อให้เธอตั้งครรภ์โดยปราศจากเชื้อของผู้ชาย พระคำที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เธอทำให้เกิดเมล็ดพันธุ์ในเธอ พระคำของพระเจ้าคือเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้า (ลูกา 8:11) นั่นคือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของพระเจ้า เหมือนกับชีวิตของต้นส้มที่อยู่ในเมล็ดส้มเล็กๆ นั้น

เมื่อคุณรับพระคำของพระเจ้า คุณได้รับชีวิตในสิ่งที่พระคำได้บอกไว้ ไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรจากพระเจ้านั่นคือเมล็ดที่จะเกิดผลในคุณ หรือเกิดผลเพื่อคุณ ในสิ่งที่ได้บอกไว้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเทศนาและสอนการรักษาของพระเจ้า ผู้ฟังได้รับเอาเมล็ดแห่งการรักษาและเมล็ดนั้นทำให้เกิดการรักษาและสุขภาพที่ดี เช่นเดียวกัน เมื่อเราสอนพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการเงิน พระคำนั้นทำให้เกิดเมล็ดของพระพรทางการเงินและการอัศจรรย์! นั่นคือฤทธิ์เดชของพระคำพระเจ้า!

การเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่ศาสนา! พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระคำของพระเจ้าที่ลงมาบังเกิด (ยอห์น 1:14) เราก็ได้บังเกิดใหม่โดยเมล็ดเดียวกันนั้น (พระคำ) นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคำตอนต้น คุณมีชีวิตเดียวกันกับพระเจ้า เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระคำ ซึ่งเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ของพระเจ้า (1 เปโตร 1:23)

คุณไม่ได้เกิดจากเลือด หรือความต้องการของเนื้อหนัง หรือความต้องการของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า (ยอห์น 1:13) นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเกิดจากพระเจ้า 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า…” นั่นหมายความว่าคุณมาจากพระเจ้า คุณเป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเกิดจากพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถถูกทำลายได้โดยทุกสิ่งที่ทำร้ายหรือผูกมัด เพราะว่าข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า! ข้าพเจ้ามีชัยเหนือมารร้ายและสมุนแห่งความมืดของมัน เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตภายในข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ามีธรรมชาติของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในสภาพของพระเจ้า และข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน ผ่านทางพระเยซูคริสต์

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 1:35; ยอห์น 1:14


Comments are closed