เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2015

พระคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดพืช
God’s Word Is Seed

“คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้ เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้า” (ลูกา 8:11)

    พระคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดพืชของพระเจ้า และเหมือนกับเมล็ดพืชอื่นๆ มันผลิตผลตามชนิดของมัน พระเจ้ามีข้อความ ถ้าข้อความนั้นเป็นเรื่องของการรักษา ก็จะเป็นเมล็ดแห่งการรักษา ถ้าข้อความนั้นเกี่ยวกับความรุ่งเรือง เมล็ดนั้นก็คือเมล็ดแห่งความรุ่งเรือง ถ้าข้อความนั้นเกี่ยวกับการก้าวหน้าในชีวิตของคุณ เมล็ดนั้นก็จะเป็นเมล็ดแห่งความก้าวหน้า ไม่ว่าข้อความนั้นคืออะไร ข้อความนั้นคือเมล็ดของพระเจ้าสำหรับการทำให้เกิดผลภายในคุณ หรือเพื่อคุณ

ตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้ ในคำอุปมาของผู้หว่าน หัวใจของคุณทำงานเหมือนดิน และพระคำของพระเจ้าคือเมล็ดพืช (ลูกา 8:5-11) ถ้าหัวใจของคุณรับเอาเมล็ดพืชแห่งพระคำของพระเจ้า เมล็ดนั้นก็จะเกิดผล พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับใจของคุณ วิญญาณของคุณ ไม่ใช่ความคิดของคุณ ถ้าคุณปล่อยให้พระคำอยู่ในความคิดของคุณ พระคำนั้นก็จะคงอยู่ในส่วนของการให้เหตุผล และไม่นานก็จะหายไป พระองค์ต้องการให้พระคำนั้นผ่านความคิดของคุณ เพราะว่าความคิดของคุณคือประตูไปสู่วิญญาณของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องไม่ยอมให้ความคิดของคุณเป็นศัตรูกับพระคำ อย่าปิดความคิดของคุณในการรับพระคำ ให้พระคำนั้นผ่านไปด้วยความยินดี รับพระคำไว้เสมอด้วยความเชื่อ ความถ่อมใจ และความยินดี และพระคำนั้นจะทำให้เกิดผลในชีวิตของคุณ

ยิ่งไปกว่านั้น เตรียมหัวใจของคุณไว้เสมอสำหรับพระคำ โดยการรดน้ำแห่งการอธิษฐาน ด้วยความยินดี และด้วยความถ่อมใจ และหัวใจของคุณจะมีความลึกซึ้งในวิญญาณของคุณ เมื่อพระคำถูกหว่านลงลึกภายในคุณ ก็จะไม่มีหนามที่หยุดการเจริญเติบโตของเมล็ดนั้น เมล็ดนั้นก็จะเติบใหญ่และมีชัยชนะภายในคุณ และมีชัยเหนือความยากลำบากทั้งปวง

รับและประพฤติตามพระคำเสมอ และมองดูชีวิตของคุณก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งเกิดผลและเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ และเปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ใหม่ ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ผ่านทางการภาวนา พระคำของพระองค์หยั่งรากลงในข้าพระองค์ และทำให้เกิดผลในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20-22; ลูกา 8:4-15


Comments are closed