อาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2018
พระคำของพระเจ้าเป็นสติปัญญาของพระเจ้า
God’s Word Is Divine Wisdom
“ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” (สุภาษิต 4:7)

   ความรู้ที่เที่ยงตรงของพระคำพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณจะมีชีวิตแห่งชัยชนะและชีวิตที่เหนือธรรมชาติบนโลกนี้ พระคำกล่าวไว้ในโฮเชยา 4:6 “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” พระเยซูตรัสกับพวกยิวในมัทธิว 22:29 ว่า “…พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” พระคำของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า และเป็นสติปัญญาของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าคุณจะมีประสบการณ์อะไรในชีวิต หรือความรู้ที่คุณได้รับจากการเรียนหนังสือในโรงเรียน ถ้าคุณไม่มีพระคำ คุณก็ไม่มีสติปัญญาของพระเจ้า สิ่งที่คุณมีคือสติปัญญาของมนุษย์ และสติปัญญาของมนุษย์นั้นมีข้อจำกัด มีเพียงแต่สติปัญญาของพระเจ้าที่สามารถทำให้คุณเป็นความสำเร็จที่แท้จริงได้

ในอพยพ 14:16 เราได้อ่านพบคำหนุนใจบางอย่าง พระเจ้าได้บอกให้โมเสส “…จงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเล ทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้” นี่คือการแสดงให้เห็นสติปัญญาของพระเจ้า ไม่มีความรู้ของมนษย์หรือวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าให้แยกน้ำในสระว่ายน้ำหรือทะเลแดงออกด้วยไม้เท้า แต่นี่เป็น “วิทยาศาตร์ของพระเจ้า” สติปัญญาของพระองค์ที่สำแดงออก

โมเสสปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าและได้รับคำตอบ ทะเลแดงแยกออกเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลเดินผ่านไปบนดินแห้ง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามทำตามพระคำ สิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อคุณได้ยินพระคำ สติปัญญานั้นกำลังพูดกับคุณ และคุณจะต้องลงมือปฏิบัติ แม้ว่าพระคำหรือคำสั่งที่มาถึงคุณนั้นฟังดูไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลตามธรรมชาติเลยที่พระเจ้าบอกให้โมเสสแยกทะเลแดงออก แต่เขาเชื่อฟังและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

ในการเดินในสติปัญญาของพระเจ้า บ่อยครั้งบางสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะเป็นไป ก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นทางเลือกของพระเจ้า นี่เป็นเวลาที่จะต้องศึกษาพระคำ โดยการศึกษาพระคำของพระเจ้า คุณจะคุ้นเคยกับพระลักษณะของพระบิดา คุณจะมองเห็นน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ เพราะว่าพระคำของพระองค์นั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่สำแดงออก

โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น…” จุ่มตัวคุณเองลงในพระคำ และชีวิตของคุณจะเป็นการสำแดงสติปัญญาของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา สติปัญญาของพระองค์ทำงานอยู่ในข้าพระองค์ และข้าพระองค์จำเริญขึ้นในการตัดสินใจที่ดี มีความคิดที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอ ข้าพระองค์จำเริญขึ้นโดยสติปัญญา ในการพูดและทำสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้อง เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:5; สุภาษิต 8:11


Comments are closed