วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2020

พระคำของพระองค์ไม่เคยล้มเหลว
His Word Never Fails

ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย (มัทธิว 24:35)

บางครั้งมีคนที่ทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการสละเวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร และหลังจากนั้นพวกเขาคิดว่ามันไม่ได้เกิดผลใดๆ ในชีวิตของพวกเขา พวกเขามองดูชีวิตของพวกเขาและคิดว่าพวกเขาไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควร อย่าอนุญาตให้ความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นในหัวใจของคุณ ผลลัพธ์ของการทำงานด้วยความรักในข่าวประเสริฐของคุณอาจไม่ปรากฏชัดต่อคุณทันที แต่คนอื่นๆ กำลังได้รับผลกระทบแน่ๆ

ลองคิดอย่างนี้: ยกตัวอย่างเช่น ผู้เผยพระวจนะสมัยก่อนหลายคนไม่เห็นผลลัพธ์จากคำเผยพระวจนะของพวกเขา แต่วันนี้เราเพลิดเพลินกับคำเผยพระวจนะบางอย่างที่พวกเขาให้ ในสมัยของพวกเขาจะต้องมีคนที่คิดว่าคำเผยพระวจนะของพวกเขาเป็นเท็จ เพราะว่าผู้เผยพระวจนะบางคนมีชีวิตและตาย และคำเผยพระวจนะของพวกเขาไม่ได้สำเร็จในวันเวลาของพวกเขา แต่ความจริงก็คือในหลายๆ กรณีผู้เผยพระวจนะบางคนไม่ได้กำลังพูดถึงวันเวลาของพวกเขา

ยกตัวอย่างเช่น โยเอลกล่าวว่า พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า ใน​วาระ​สุด​ท้าย เรา​จะ​เท​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​บน​มนุษย์​ทั้ง​หมด บุตรา บุตรี​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลายจะ​เผย​พระ​วจนะ..” (กิจการ 2:17) คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของเขาไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายคืออะไร พวกเขาอาจถือว่าคำเผยพระวจนะของโยเอลเป็นเท็จ แต่ในเวลาที่กำหนดคำเผยพระวจนะนั้นก็สำเร็จ พระคัมภีร์กล่าวไว้ในกิจการ 2:1-4 ว่าอัครทูตทุกคนกำลังนั่งอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากสวรรค์เหมือนเสียงพายุอันแรงกล้าและเติมบ้านที่พวกเขานั่งอยู่ทั้งหมดให้เต็ม และลิ้นเหมือนไฟกระจายเหนือพวกเขาทุกคน และพวกเขาทุกคนก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่คำเผยพระวจนะจะสำเร็จ และพระวิญญาณก็เตือนเปโตรผู้ยืนยันถ้อยคำนั้นว่า แต่​เหตุ​การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ตาม​คำ​ที่​โย​เอล​ผู้​เผย​

พระ​วจนะ​กล่าว​ไว้​ (กิจการ 2:16) ฮาเลลูยา! อย่าคิดว่าการรับใช้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในข่าวประเสริฐของคุณนั้นไร้ค่าเพียงเพราะคุณคิดว่าพระคำของพระองค์ที่มาถึงคุณไม่ได้เกิดขึ้น อย่าวอกแวก ผลลัพธ์อยู่ที่นั่น แม้แต่สิ่งที่คุณยังไม่ได้เห็นก็จะเกิดขึ้น ไม่สำคัญว่าใครจะพูดอะไรหรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จงโฟกัสในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อที่แรงกล้าต่อไป จงเพ่งมองไปที่พระองค์ต่อไป พระคำของพระองค์เป็นจริงและไม่เคยล้มเหลว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระคำของพระองค์ปักแน่นในสวรรค์เป็นนิตย์ตั้งแต่นิรันดร์ถึงนิรันดร์ พระองค์คือพระเจ้า! ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป แต่พระคำของพระองค์ไม่เคยล้มเหลว ดังนั้นข้าพระองค์โอบกอดความจริงที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่พระองค์ได้พูดเกี่ยวกับข้าพระองค์ และข้าพระองค์ยึดถือและเดินไปในความเป็นจริงแห่งพระพรของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สดุดี 119:89; ยากอบ 1:17; มัทธิว 24:35; อิสยาห์ 55:11


Comments are closed