อาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

พระคำของพระองค์เพียงพอแล้ว!
His Word Is Good Enough For It!

““จงกลับบ้านเถิด ท่านมีศรัทธาแล้ว จงได้ผลตามศรัทธานั้น” ในทันใดนั้นเอง บ่าวของเขาก็หายเป็นปกติ” (มัทธิว 8:13)

    นายร้อยคนหนึ่งซึ่งคนรับใช้ของเขาป่วยและใกล้จะตาย ได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูและไปหาพวกยิวเพื่อให้ช่วยไปบอกพระเยซูให้มารักษาคนใช้ของเขา พระเยซูตามพวกเขาไป แต่ในทันทีนั้น นายร้อยได้ส่งคนไปบอกพระเยซูกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า อย่าลำบากเลย เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่า ไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วย แต่ขอพระองค์ตรัสสั่ง และบ่าวของข้าพระองค์จะหายโรค” (ลูกา 7:2-7) ถ้าเป็นภาษาพูดในปัจจุบัน นายร้อยคนนนั้นคงกำลังพูดว่า “พระเจ้า คำพูดของพระองค์ก็เพียงพอแล้ว!”

เมื่อพระเยซูได้ยินถ้อยคำของนายร้อยและทรงประหลาดใจในความเชื่อของเขา และหันไปหาคนที่ตามพระองค์ตรัสว่า “แม้ในพวกอิสราเอล เราไม่เคยพบศรัทธามากเท่านี้” และเมื่อคนส่งสารกลับไปถึงบ้านของนายร้อย เขาก็พบว่าคนใช้นั้นได้รับรักษาแล้ว (ลูกา 7:9-10) นายร้อยมีความเชื่อว่าคำพูดของพระเยซูนั้นก็เพียงพอสำหรับความต้องการของเขาแล้ว

นี่คือความเชื่อแบบเด็กเล็กๆที่คุณต้องมี เพื่อสำแดงฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้า ความปรารถนาของคุณคืออะไร? มีอะไรบ้างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือการอัศจรรย์? นายร้อยชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการสำหรับคนรับใช้ของเขา และเขาเชื่อว่าถ้อยคำของพระเยซูนั้นมีฤทธิ์เพียงพอที่จะทำให้เกิดการอัศจรรย์ได้

คำตอบของพระเจ้าในปัญหาใดก็ตามที่ใครอาจกำลังเผชิญอยู่นั้นก็คือพระคำของพระองค์! ไม่สำคัญว่าปัญหานั้นคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย การล้มละลาย ปัญหาชีวิตสมรส ฯลฯ เมื่อคุณมีพระคำของพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้น คุณก็จะมีคำตอบ เมื่อคุณเปิดวิญญาณของคุณต่อการทำงานของพระคำนั้น คุณจะก้าวหน้าจากพระสิริสู่พระสิริ

คุณอยู่ห่างเพียงพระคำเดียวของพระเจ้าจากการอัศจรรย์ของคุณและความสำเร็จในขั้นต่อไป และพระคำนั้นได้มอบไว้ให้แล้ว ในยอห์น 16:23-24 พระเยซูตรัสว่า “…ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” แม้ในเวลานี้ คุณสามารถทำตามพระคำได้ ขอในสิ่งที่คุณต้องการ รู้ว่าพระเจ้าผู้ได้ทรงเชื้อเชิญให้คุณทำเช่นนั้นจะทำตามพระคำของพระองค์ พระองค์ไม่เคยทำให้ผิดหวัง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำอันล้ำค่าของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ให้ความสำคัญมากยิ่งกว่าอาหารทางร่างกาย! พระคำของพระองค์คืออาหารสำหรับวิญญาณของข้าพระองค์ และโดยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับประโยชน์ในทุกวัน ก้าวหน้า จำเริญ และมีชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 107:17-20; กิจการ 20:32; มาระโก 7:25-30


Comments are closed