จันทร์ ที่ 1 กันยายน 2014

พระคำของพระองค์คือวิญญาณและชีวิต
His Words Are Spirit And Life

“…ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:63)

    พระคำของพระเยซูตอนบนทำให้คุณเข้าใจถึงฤทธิ์เดช คุณลักษณะ และความสามารถของพระคำพระเจ้า ทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้า คือพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายความถึง “บุคคล” ของพระองค์ แต่หมายถึงมีชีวิตของพระองค์ คุณลักษณะของพระองค์ เหมือนกับ DNA ของมนุษย์ ซึ่งสามารถตรวจพบได้แม้จากเศษเสี้ยวของเส้นผมจากร่างกายของคุณ ผมเส้นเล็กๆนั้นมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณในนั้น ในทางเดียวกันทุกสิ่งที่มาจากพระเยซู พระคำของพระองค์ มีลักษณะเฉพาะของพระองค์ ฤทธิ์เดช และชีวิตของพระองค์ภายในนั้น พระคำของพระองค์ที่มาถึงคุณมี “DNA” ของพระองค์อยู่ภายในนั้น

นี่คือฤทธิ์เดชที่จำกัดของพระคำพระเจ้า ไม่ใช่ทุกคำพูดของมนุษย์คือชีวิต แต่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่รู้ว่าพระเยซูตรัสว่าพระคำของพระองค์เป็นวิญญาณและชีวิต ไม่น่าแปลกที่พระคำของพระองค์ไม่เคยกลับไปหาพระองค์สูญเปล่า ดูในฉบับแปลเดอะเมสเสจกล่าวว่า “เพื่อถ้อยคำที่ออกจากปากของเราจะไปกลับมาว่างเปล่า ถ้อยคำเหล่านั้นจะทำงานตามที่เราส่งออกไปให้ทำ ถ้อยคำจะทำให้สิ่งที่เราตรัสนั้นสำเร็จ” (อิสยาห์ 55:11)

ถ้าพระคำของพระองค์ที่ให้กับคุณคือพระคำแห่งการรักษาและสุขภาพที่ดี พระคำนั้นจะทำงานภายในคุณและทำให้หน้าที่นั้นสำเร็จโดยการทำให้สุขภาพของคุณสมบูรณ์ ถ้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็จะทำเช่นเดียวกัน พระคำของพระองค์แห่งความชอบธรรมจะทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าในคุณสมบูรณ์เมื่อคุณรับไว้ เมื่ออาจารย์เปาโลรับพระคำของพระเยซู ชีวิตแห่งพระคำนั้นจะกระจายไปทั่วทั้งหมดที่เขาเป็น มากจนกระทั่งผ้าเช็ดหน้าที่เอามาจากร่างกายของเปาโลเมื่อวางบนคนเจ็บป่วย การอัศจรรย์เกิดขึ้น (กิจการ 19:11-12)

คุณบังเกิดใหม่แล้วโดยพระคำเดียวกันนั้นที่มีชีวิตของพระเจ้า (1 เปโตร 1:23) ดังนั้นไม่เพียงแต่คุณจะไม่สามารถถูกทำลายได้ ทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณก็ยังได้รับพรอีกด้วย ทุกสิ่งที่มาจากคุณมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้น ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคุณได้รับการสัมผัสโดยพลังของพระเจ้า และคงไว้โดยชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานภายในคุณ จงตระหนักในสิ่งนี้ และดำเนินชีวิตที่เป็นชีวิตเหนือธรรมชาติทุกวัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับประสิทธิภาพแห่งพระคำของพระองค์ และความสามารถในการทำให้เกิดชีวิตภายในข้าพระองค์ ทำให้ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำจำเริญขึ้น ข้าพระองค์ถูกทำให้สมบูรณ์ในความชอบธรรมผ่านทางฤทธิ์เดชและชีวิตแห่งพระคำของพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์คือคำพยานของฤทธิ์เดชในการทำการอัศจรรย์แห่งพระคำ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 55:10-11; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed