เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2018
พระคำของพระองค์คือคำตอบ
His Word Is The Answer

“เขาเป็นคนโง่เพราะการละเมิดของเขา และเพราะความชั่วช้าของเขา เขาต้องทนความทุกข์ยาก จิตใจเขารังเกียจอาหารทุกชนิดและเข้าไปใกล้ประตูความตาย แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลายเขา” (สดุดี 107:17-20)

   พระคำของพระเจ้าคือฤทธิ์เดชของพระเจ้า ฤทธิ์เดชนั้นทำให้เกิดการรักษาและสุขภาพสำหรับผู้ที่เจ็บป่วย ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในการประชุมนมัสการในคริสตจักร นั่งอยู่ภายใต้การทำงานของพระคำ และคุณปรารถนาการรักษาในร่างกายของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงช่วงเวลาอธิษฐานพิเศษ มีการรักษาสำหรับคุณในพระคำ การรักษาเริ่มต้นทันทีเมื่อคุณเปิดหัวใจของคุณรับเอาพระคำ

อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง พระคำได้ให้ภาพที่น่ากลัวสำหรับคนที่อยู่ในปัญหา แต่เราได้อ่านพบบางสิ่งที่สำคัญและชื่นใจในข้อต่อมา พระคำกล่าวว่า เขา “ร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลาย” พระเจ้าช่วยพวกเขาอย่างไร? พระองค์ส่งพระคำของพระองค์ และรักษาพวกเขา! คำตอบของพระองค์สำหรับความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของพวกเขาคือพระคำของพระองค์! นั่นคือคำตอบของพระองค์สำหรับทุกปัญหาที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ – คือพระคำของพระองค์!

ไม่สำคัญว่าปัญหานั้นคืออะไร คุณยึดพระคำของพระเจ้าไว้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติในร่างกาย เหมือนกับที่เป็นไปได้สำหรับการล้มละลาย สอบตกที่โรงเรียน ปัญหาทางบ้าน ฯลฯ เราไม่ได้อ่านข้อพระคำตอนต้นและพบว่าพระเจ้าได้ส่งคำอธิษฐานเพื่อรักษาพวกเขา ดังนั้นนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับการอธิษฐาน บางทีคุณอาจกำลังเผชิญกับความยากลำบากในเวลานี้ในร่างกายของคุณ รับเอาพระคำของพระเจ้าเข้าสู่วิญญาณของคุณ ประกาศว่า “พระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย สถิตภายในข้าพเจ้า และได้ให้ชีวิตแก่ร่างกายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับกำลังใหม่โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตภายในข้าพเจ้า”

ให้ความสนใจในพระคำของพระเจ้า และการรักษาของคุณจะเป็นจริงเหมือนอย่างที่พระคำนั้น สุภาษิต 4:22 กล่าวว่า “เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้น”

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ได้รับพระคำของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ และข้าพระองค์ได้รับการชำระและได้รับกำลังทั้งร่างกายของข้าพระองค์ จากศรีษะจรดปลายเท้า ทุกส่วนในร่างกายของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยชีวิตจากสวรรค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20-22; ยอห์น 15:3; โคโลสี 3:16


Comments are closed