ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013

“พระคริสต์” สถานที่ในพระเจ้า
“Christ:” A Place In God

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

ในการเป็นคริสเตียนหมายความว่าคุณได้เข้ามาอยู่ในพระคริสต์ พระคริสต์เป็นบุคคล ซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์ แต่พระคริสต์ก็ยังเป็นสถานที่ สถานที่ในพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว” คุณมายังสถานที่ที่เรียกว่า “พระคริสต์” เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นเมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์” จึงหมายความว่าคุณอาศัยอยู่ในพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นบ้านใหม่ของคุณ
สถานที่ซึ่งเรียกว่า “พระคริสต์” ที่คุณอาศัยอยู่นั้นไม่มีความมืดเลย (1 ยอห์น 1:15) นั่นหมายถึงความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว ความยากจน ความพ่ายแพ้ ความอ่อนแอ หรือความตาย ไม่สามารถมีชัยเหนือคุณได้ แต่ทั้งหมดที่คุณมีในพระคริสต์คือชีวิตแห่งสง่าราศีของสุขภาพที่ดี ความสุข สันติสุข ความสำเร็จ ความเข้มแข็ง ความรุ่งเรือง ความงดงาม และความยอดเยี่ยม ในพระคริสต์ คุณได้รับสิทธิอำนาจของพระเจ้าและฤทธิ์เดชที่จะปกครองในโลกนี้ เหนือซาตานและสมุนแห่งความมืดของมัน
เอเฟซัส 2:6 กล่าวว่า เราได้ถูกทำให้นั่งอยู่ร่วมกันในสวรรค์สถาน “ในพระคริสต์” “สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” (เอเฟซัส 1:21)
ในยอห์น 14:2-3 พระเยซูตรัสว่า “…เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” พระเยซูไม่ได้กำลังหมายถึงสวรรค์เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย” พระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมสวรรค์สำหรับเรา สวรรค์ได้รับการเตรียมแล้ว ที่ซึ่งพระองค์ไปเพื่อเตรียมไว้สำหรับเราเรียกว่าพระคริสต์ สถานที่ของเราที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา เป็นที่ซึ่งเรานั่งกับพระองค์ ในสวรรค์สถาน เหนือความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และการงานของความมืดทั้งหมด เป็นที่แห่งสง่าราศีและชัยชนะ
สถานที่นั้นยังเรียกว่าศิโยน เมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ “แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ คือเทพนครเยรูซาเล็ม และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปี…” (ฮีบรู12:22-23) ชื่อของบุตรหัวปีคือใคร? พระคริสต์ เราได้มายังสถานที่ซึ่งเรียกว่าพระคริสต์ เราอยู่ที่นั่นแล้ว มนุษย์ฝ่ายร่างกายไม่สามารถเห็นสถานที่นั้นได้ แต่เราอาศัยอยู่ที่นั่น
พระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อพระเยซูทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงนั่งที่ “เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” (ฮีบรู 10:12, 1 เปโตร 3:22, โคโลสี 3:1) ไม่ใช่ “ที่ข้างขวาของพระเจ้า” “เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” หมายถึงสถานที่แห่งสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดช และเราได้นั่งร่วมกับพระองค์ ในสถานที่แห่งสิทธิอำนาจและชัยชนะ สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นกับพระคริสต์ และทำให้ข้าพระองค์ได้นั่งร่วมกับพระองค์ในสวรรค์สถาน ที่ข้าพระองค์จะใช้อำนาจเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตจากโลกแห่งความยินดีที่เหนือธรรมชาติในวันนี้ ในฐานะมนุษย์สวรรค์ของพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:30; กิจการ 17:28


Comments are closed