ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2018
พระคริสต์ สติปัญญาของคุณ
Christ Your Wisdom

เราได้ยินว่า ท่านมีวิญญาณของบรรดาพระในตัวท่าน และท่านมีความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญาเลิศประจำตัว (ดาเนียล 5:14)

     ในพันธสัญญาเดิม ดาเนียลมีชื่อเสียงในฐานะของคนที่มีวิญญาณที่ล้ำเลิศ เขาได้รับการอวยพรให้มีปัญญาที่ล้ำเลิศ ตัวอย่างอีกคนหนึ่ง คือ กษัตริย์ซาโลมอน ผู้ที่ได้รับการนับถือว่าเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะชื่นชมกับความเป็นเลิศ และสติปัญญาของดาเนียล และซาโลมอน แต่ในพันธสัญญาใหม่ เรามีบางสิ่งที่ทั้ง 2 คนไม่มี นั่นคือ พระคริสต์! พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของเรา

โคโลสี 2:3 กล่าวว่า คลังแห่งสติปัญญา และความรู้ทุกอย่างถูกซ่อนไว้ในพระคริสต์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือว่า พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของสติปัญญา และความรู้ทุกอย่าง ตาม 1 โครินธ์ 1:30 พระคริสต์องค์นี้ได้ถูกทำให้เป็นสติปัญญาของเรา “โดยพระองค์ (พระเจ้า) ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา” ดังนั้น ในพระคริสต์ เราจึงได้เข้าถึงคลังแห่งสติปัญญา และความรู้ทุกอย่าง

นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า และดีกว่าสิ่งที่ซาโลมอนมี บุคคลที่ประทานสติปัญญาให้แก่ซาโลมอน ซึ่งพระองค์เองทรงเป็นสติปัญญา ดำเนินชีวิตอยู่ในคุณ เมื่อคุณทำให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ และพระองค์ทรงอาศัยอยู่ในหัวใจของคุณ สติปัญญาก็อาศัยอยู่ในคุณ

ดังนั้น พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอด และองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณเท่านั้น พระองค์ยังทรงเป็นสติปัญญาของคุณด้วย นั่นหมายความว่า คุณถูกต้อง, ฉลาด, เฉียบแหลม และมีไหวพริบ จงยืนยันสิ่งนี้! ด้วยการพูดว่า “พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของฉัน ดังนั้น ฉันจึงพูด และจัดการอย่างเฉลียวฉลาดเสมอ พระองค์ทรงนำการคิดของฉัน พระองค์ได้ทรงเจิมความคิดของฉัน เพื่อที่จะได้รับความคิดที่บริสุทธิ์ สติปัญญาถูกพบเห็น และได้ยินในฉันเสมอ!

ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในทุก ๆ วัน ด้วยการฉวยโอกาสจากสติปัญญาของพระเจ้า ซึ่งมีไว้สำหรับคุณในพระเยซูคริสต์ ผ่านทางสติปัญญา คุณจะรู้วิธีที่จะจัดการบ้านของคุณ, ครอบครัวของคุณ, ธุรกิจของคุณ, การเงิน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ จงเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าต่อไป และทำให้ตนเองได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษ และคุณประโยชน์ของสติปัญญาของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาของพระเจ้า ซึ่งได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ ความคิด, ถ้อยคำ และการกระทำของข้าพระองค์ได้รับการเจิม เพื่อผลิตความยอดเยี่ยม ข้าพระองค์ถูกยกขึ้นไปสู่สถานที่แห่งเกียรติยศ และการเลื่อนตำแหน่ง ผ่านทางสติปัญญาของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:7-8; เอเฟซัส 1:17


Comments are closed