ลูก​ของ​ข้าพ​เจ้า​เอ๋ย ข้าพ​เจ้า​เขียน​ข้อ​ความ​เหล่า​นี้​ถึง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ไม่​ทำ​บาป และ​ถ้า​ใคร​ทำ​บาป เรา​ก็​มี​ผู้​ช่วย​ทูล​ขอ​พระ​บิดา​เพื่อ​เรา คือ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ทรง​เที่ยง​ธรรม​นั้น (1 ยอห์น 2:1)

1 ยอห์น 3:9 กล่าวว่า ​ผู้ที่​เกิด​จาก​พระเจ้า​ไม่​ทำ​บาป...” บางคนเข้าใจสิ่งนี้ผิดและวิ่งออกไปด้วยความคิดที่ผิดว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ล้วนแต่ถูกต้อง เพราะในฐานะคริสเตียนพวกเขาไม่สามารถทำบาปได้ ใช่ ความบาปไม่ได้มีอำนาจบังคับคริสเตียน แต่เราไม่ได้ตัดสินความชอบธรรมจากสิ่งที่คริสเตียนทำ เราตัดสินความชอบธรรมด้วยแสงสว่างของพระคริสต์และพระคำของพระองค์

พระคัมภีร์พูดถึงการเดินในความสว่างเหมือน​อย่าง​ที่​พระ​องค์​สถิต​ใน​ความ​สว่าง (1 ยอห์น 1:7) การกระทำของคุณสอดคล้องกับความชอบธรรมของพระเจ้าอย่างไร? นั่นคือวิธีที่คุณแยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด ถ้าคุณป่าวประกาศว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ล้วนแต่ถูกต้อง นั่นทำให้คุณเป็นมาตรฐานของความถูกต้องและความชอบธรรม แต่คุณไม่ใช่มาตรฐานของความชอบธรรม

ยกตัวอย่างเช่น เราอ่านใน 1 โครินธ์ 2:16 ว่า “…​เรา​ก็​มี​พระ​ทัย​ของ​พระ​คริสต์” นี่ไม่ได้หมายความว่าความคิดทุกอย่างในหัวใจของคุณนั้นถูกต้อง ใช่ เรามีความชอบธรรมของพระเจ้า แต่พระองค์บอกเราใน โรม 12:2 ว่า “อย่า​ลอก​เลียน​แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิต​ใจ” แม้ว่าคุณจะบังเกิดใหม่แล้ว แต่จิตใจของคุณก็ยังต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์หลักของเราอีกครั้ง ซึ่งกล่าวว่า “ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป” ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำบาป เขาก็คงไม่พูดว่า “ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป” แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็บอกให้คุณรู้ว่าบาปไม่ได้มีอำนาจบังคับ นั่นคือคุณไม่ต้องทำบาป นั่นคือเหตุผลของประโยคถัดไปที่กล่าวว่า “​ถ้า​ใคร​ทำ​บาป” แทนที่จะพูดว่า “เมื่อบางคนทำบาป” เขากล่าวอย่างสมดุล

อย่าไปจากความสุดโต่งของ “เราต้องทำบาปเตราบใดที่เรายังอยู่ในเนื้อหนังนี้” ไปสู่ความสุดโต่งของ “สิ่งที่ฉันทำล้วนแต่ถูกต้อง” ไม่! การกระทำ ความคิด พฤติกรรม การตอบสนองและปฏิกิริยาของคุณจะต้องสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า กับความชอบธรรมของพระคริสต์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นมาตรฐานของความชอบธรรม ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์และฤทธิ์อำนาจแห่งความชอบธรรมของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระจากความบาปและจิตสำนึกว่าตนบาปด้วยการผลิตผลแห่งความชอบธรรมและการงานที่ดี ด้วยการสำแดงความรักของพระคริสต์ในทุกวันนี้และตลอดไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 6:1-2; 1 ยอห์น 2:29; อิสยาห์ 64:6


Comments are closed