อาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2017
พระคริสต์: ผู้ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง
Christ: The Fulfillment Of God’s Promises
“เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:20)

    พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง ไม่มีพระสัญญาอะไรที่รอให้สำเร็จ และนี่คือความเป็นจริง ดังนั้นให้หยุดที่จะพูดว่า “ข้าพเจ้ากำลังจะเชื่อพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น ข้าพเจ้ากำลังรอคอยพระสัญญาของพระองค์” หยุดที่จะกำลังเชื่อ และเริ่มต้นใช้ความเชื่อของคุณ การกำลังจะเชื่อของคุณกลายเป็นความเชื่อเมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าต้องการ”

ในเลวีนิติ 26:9 พระเจ้าตรัสกับชนชาติอิสราเอลว่า “และเราจะคิดถึงพวกเจ้า จะทำให้พวกเจ้ามีพงศ์พันธุ์มากยิ่งขึ้น และรักษาพันธสัญญาซึ่งมีไว้กับเจ้าทั้งหลาย” ลองจินตนาการว่ากำลังอธิษฐาน “โอพระเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เกิดผล โปรดทำให้ข้าพระองค์เกิดผล นั่นเป็นพระสัญญาของพระองค์” นั่นเป็นสิ่งที่สำแดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อ พระคำกล่าวว่า “พระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู อาเมน”

ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ให้พระสัญญาและพระพรมากมายแก่ชนชาติอิสราเอล ซึ่งขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาในพระบัญญัติและกฏเกณฑ์ของพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:2) แต่สำหรับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เราเป็นผลของการเสียสละและการเชื่อฟังของพระคริสต์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมใน 1 เปโตร 1:14 เราได้รับการเรียกว่าเป็นลูกที่เชื่อฟัง เปาโลได้กล่าวถึงสิ่งนี้ในโรม 6:17 เขียนว่า “แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งท่านได้รับมา”

ดังนั้น พระพรของเราในพระคริสต์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของเรา แต่บนพื้นฐานว่าเราเป็นใคร: เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์! ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานและของพระเจ้าเพื่อทำให้พระสัญญาเป็นจริงในชีวิตของคุณ พระสัญญานั้นเป็นจริงแล้ว เพียงแต่เดินในความจริงว่าคุณเป็นใคร และในมรดกของคุณในพระคริสต์ คุณเป็นผู้ที่จะพิสูจน์พระคำของพระองค์ในชีวิตของคุณวันนี้

อย่าพูดว่า “พระเจ้า พระองค์ได้สัญญาว่าจะทำให้ข้าพระองค์เกิดผล พระองค์ทรงสัญญาว่าจะเพิ่มพูนให้แก่ข้าพระองค์” แต่ให้กล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เกิดผล พระองค์ได้เพิ่มพูนให้ข้าพระองค์! ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกๆ ด้าน” เมื่อคุณมองเห็นพระสัญญาในพระคำของพระเจ้า ตอบสนองต่อสิ่งนั้นโดยกล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้า! นั่นเป็นของข้าพเจ้า ในพระเยซูคริสต์ สิ่งนั้นเป็นจริงแล้วในพระคริสต์เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!”

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ข้าพระองค์ได้ตระหนักรู้ถึงพระคำของพระองค์ในวันนี้ ว่าในพระคริสต์นั้นพระสัญญาทุกประการของพระองค์ได้เป็นจริงแล้วในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการอวยพรและโชคดีที่ได้อยู่ในพระคริสต์ ข้าพระองค์ประกาศว่าความเชื่อของข้าพระองค์กำลังทำงานอยู่และข้าพระองค์มีชีวิตในความพึงพอใจและการเติมเต็มอย่างครบถ้วน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 2:10; ยอห์น 19:30


Comments are closed