เสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015

พระคริสต์…บ้านของเรา!
Christ…Our Home!

“เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:10)

    วันหนึ่ง สาวกของยอห์นผู้ให้บัพติสมาบางคนได้มาหาพระเยซูและประหลาดใจที่พระองค์ทรงมีบ้าน ไม่เหมือนกับยอห์นผู้ให้บัพติสมาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า สาวกเหล่านั้นของยอห์นอยู่กับพระเยซูตลอดทั้งวัน ถามคำถามเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า และพระเยซูทรงตอบคำถามเหล่านั้นของพวกเขา เมื่อถึงเวลากลางคืน แทนที่จะกลับไปหายอห์น พวกเขาได้อยู่กับพระเยซูในคืนนั้น

คุณคงจะคิดว่าพวกเขาจะกลับไปหายอห์นในวันรุ่งขึ้น แต่ไม่ พวกเขาติดตามพระเยซูไปและได้กลายเป็นสาวกของพระองค์ ทำไม? พวกเขาได้กลับมาถึงบ้าน นั่นคือสิ่งที่วิญญาณของพวกเขากำลังตามหาอยู่ พระคริสต์ทรงเป็นบ้านของเรา ในการอยู่ในพระคริสต์คือการพบการพักสงบสำหรับวิญญาณของคุณ พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยที่สงบสุขของคุณ

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:10) พระคริสต์คือผู้เที่ยงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว พระองค์ทรงเป็นบุคคลและทรงเป็นสถานที่อีกด้วย เป็นสถานที่ของเราในพระเจ้า ในการเป็นคริสเตียนหมายความว่าคุณได้เข้ามาในพระคริสต์ 2 โครินธ์ 5:17 พูดถึงการอยู่ในพระคริสต์ “…เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์…” นั่นคือสถานที่! คุณได้มาถึงบ้าน เข้าสู่พระคริสต์ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่าในพระองค์เรามีชีวิต (กิจการ 17:28)

เอเฟซัส 2:6 บอกเราว่าพระเจ้าทรงทำให้เรานั่งอยู่ด้วยกันในสวรรค์สถาน “ในพระคริสต์” นั่นคือบ้านของคุณ นั่นคือสภาพแวดล้อมของคุณ นั่นคือสถานที่ของคุณ! ดังนั้นเมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์” นั่นหมายความว่าคุณอยู่ที่บ้าน นี่คือการเป็นคริสเตียน คุณได้ถูกซึมซับเข้าสู่พระคริสต์ เป็นบ้านที่ไม่มีความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว ความยากจน ความพ่ายแพ้ ความอ่อนแอ หรือความตาย! แต่ทุกสิ่งที่คุณมีคือสุขภาพที่ดี ความยินดี สันติสุข ความสำเร็จ ความเข้มแข็ง ความรุ่งเรือง ความงดงาม และชีวิตตลอดไป!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์นั่งอยู่ร่วมกันในสวรรค์สถานในพระคริสต์! ไม่เพียงแต่พระคริสต์ทรงสถิตในข้าพระองค์เท่านั้น พระองค์ยังทรงเป็นบ้านของข้าพระองค์ และเป็นสภาพแวดล้อมที่ข้าพระองค์อยู่ พระคริสต์ทรงเป็นสง่าราศีของข้าพระองค์ สุขภาพ ความมั่งคั่ง สติปัญญา ความชอบธรรม และเป็นทุกสิ่งของข้าพระองค์! ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต และเคลื่อนไหว และดำเนินอยู่

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:30; กิจการ 17:28; โคโลสี 1:26-27


Comments are closed