อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2015

พระคริสต์: ที่กำบัง
Christ: The Secret Place

“ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1)

    ด้วยความชั่วร้ายและความเลวร้ายที่เพิ่มมากขึ้นในโลกทุกวันนี้ หลายคนเกิดความกลัว ถามว่า “พระเจ้าไม่ทรงห่วงใยหรือ? เราสามารถไว้วางใจพระองค์ในการดูแลเราหรือ? พระองค์ทรงอยู่ใกล้เพียงพอที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือ? ตอบสั้นๆ คือใช่! แท้จริงแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีก พระองค์ทรงทำเสร็จทั้งหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยและการปกป้องของคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงชูเราขึ้นร่วมกัน และทำให้เรานั่งร่วมกันในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 2:6) คนที่ควรจะเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาและความชั่วร้ายในโลกนี้คือคนที่ยังไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ พระคริสต์ทรงเป็นความปลอดภัย สันติสุข และการปกป้องรักษาของเรา พระองค์ทรงเป็นที่พักสงบของเรา ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”

ในการอยู่ในที่กำลังขององค์ผู้สูงสุดนั้นคือการอยู่ในพระคริสต์ หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นที่อยู่อาศัยของคุณ ทุกคนที่อยู่ใน “ที่กำบัง” นั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นหมายความว่าเขาอยู่ภายใต้การปกป้องขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ในพระคัมภีร์ใหม่ อาจารย์เปาโลกล่าวไว้เช่นนี้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” (2 โครินธ์ 5:17) พระคริสต์ทรงเป็นที่อาศัยนั้น เพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณจึงปลอดภัยอยู่เสมอ สดุดี 91:8-9 กล่าวว่า “ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน”

ในฐานะลูกของพระเจ้า ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องกลัวการร้าย พระเจ้าผู้สูงสุดคือที่อาศัยของคุณ! พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน” (สดุดี 91:5) คุณอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นคุณได้รับการปกป้องเหนือธรรมชาติ! คุณอยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคริสต์เป็นที่พักอาศัยของข้าพเจ้า และความวางใจของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า! ดังนั้นเหมือนกับภูเขาที่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าได้รับการปกป้องจากความชั่วร้ายในทุกรูปแบบในโลกนี้ ไม่มีอันตรายใดจะตกบนข้าพเจ้าได้ และไม่มีโรคร้ายใดจะมาใกล้ที่อาศัยของข้าพเจ้า เพราะว่าชีวิตของข้าพเจ้าซ่อนอยู่ในพระคริสต์กับพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:1-2


Comments are closed