ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2014

พระคริสต์: ชีวิตแห่งพระสิริ!
Christ: The Glory-life!

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

     มีบางคนที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่พระองค์ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียว” ใครก็ตามที่กล่าวเช่นนี้หรือยึดถือความเชื่อนี้ขาดความรู้ในพระคำ เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นชัดเจน ความรอดนั้นไม่มีทางอื่น ไม่มีนามอื่น ยกเว้นนามของพระเยซู! คุณไม่สามารถเชื่อในพระเยซูคริสต์ และยังเชื่อว่ายังมีทาง “อื่น” อีก พระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้น! พระองค์ตรัสว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “เราเป็นทางหนึ่ง” แต่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” พระองค์ชัดเจนและแน่นอน! ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผิดในการกล่าวว่ามีทางอื่นในการไปหาพระเจ้า นอกเหนือจากทางของพระเยซูคริสต์

โรม 1:4 บอกเราว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการประกาศว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดช ตามวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ โดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีใครถูกอธิบายเช่นนี้ตลอดทั้งประวัติศาสตร์ เว้นแต่พระเยซู พระคำได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ ไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกนี้ที่ประกาศว่ามีผู้นำทางศาสนาคนใดที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากที่ตายแล้ว ไม่มีเลย เมื่อพวกเขาตาย พวกเขาจบชีวิต มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ตาย ถูกฝังไว้ และถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายโดยพระสิริของพระบิดา และลอยขึ้นไปสู่สวรรค์ในร่างกายใหม่ที่เต็มด้วยพระสิริ

การเป็นคริสเตียนไม่ได้นับรวมอยู่ในศาสนามากมายในโลกนี้ เพราะว่าคริสเตียนไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นชีวิตที่เป็นขึ้นมาของพระคริสต์ในร่างกายของมนุษย์ คือความเป็นพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์ คือพระคริสต์ที่ได้เข้ามาสถิตอยู่ภายในใจของคุณ ดังนั้น การเป็นคริสเตียน คุณไม่ได้เขาสู่ “ศาสนา” คุณเข้าสู่พระคริสต์! คุณได้รับชีวิตแห่งการครอบครอง ความยอดเยี่ยม ฤทธิ์เดช ความชอบธรรม และความยินดีไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมีอยู่ในพระองค์เท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดนิรันดร์ที่พระองค์ได้ประทานไว้ในพระเยซูคริสต์ ผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานว่าในวันนี้คนมากมายจะได้รับพระคุณของพระเจ้านี้ ซึ่งได้นำความรอดมาสู่มนุษย์ทุกคน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 7:25; กิจการ 16:31


Comments are closed