อังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2013

พระคริสต์ ชีวิตของเรา
Christ Our Life

“เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย” (โคโลสี 3:4)

    บ่อยครั้งข้าพเจ้าสงสัยว่าบางคนจะเห็นอย่างไรเมื่ออ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าข้อพระคำนี้บอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของเรา? อาจารย์เปาโลไม่ได้กล่าวว่า “เมื่อพระคริสต์ ผู้ที่จะเป็นชีวิตของเราปรากฎ” แต่กล่าวว่า “เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเรา…” เวลานี้พระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของเรา นั่นหมายความว่าอย่างไร?

พระคริสต์คือการสำแดงภาพของพระเจ้าที่มองไม่เห็น พระวาทะของพระเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ โคโลสี 2:9 กล่าวว่า “เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์” คิดดูว่าผู้ที่มีความเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นั้นอาศัยอยู่ภายในคุณในเวลานี้ และเป็นชีวิตภายในคุณ ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง และมันเป็นความจริง ความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยจะมีอยู่ในร่างกายของคุณได้อย่างไร? พระคริสต์เป็นชีวิตของคุณหมายความว่าคุณมีป้อมปราการที่ไม่สามารถทำลายได้

คุณได้รับชีวิตที่เหนือกว่าของพระองค์ในวินาทีที่คุณบังเกิดใหม่ ชีวิตภายในคุณเป็นชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23) ชีวิตของคุณมาจากพระคำของพระเจ้า ซึ่งดำรงอยู่ตลอดไป ชีวิตที่ไม่สามารถติดเชื้อหรือถูกทำลายโดยความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความตายได้! นี่ควรจะจุดประกายความกระตือรือร้น ความกล้าหาญ และความเชื่อภายในคุณ

ยอห์นได้เขียนไว้ว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า…” (1 ยอห์น 3:2) นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณมีชีวิตของพระองค์ คุณเข้าร่วมกับชีวิตแบบพระเจ้า ดำเนินชีวิตไม่ใช่โดยเลือด แต่โดยกฏฝ่ายวิญญาณของชีวิตในพระเยซูคริสต์ ติดอาวุธตัวคุณเองด้วยความรู้นี้ ภาวนา และทำลายความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติออกจากร่างกายของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าดำเนินโดยกฏฝ่ายวิญญาณของชีวิตในพระเยซูคริสต์ ดำเนินในชัยชนะและความมีชัยของพระคริสต์! ข้าพเจ้ามีอำนาจเหนือซาตาน และข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกนี้ เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอาศัยอยู่ในข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:26-27; 1 ยอห์น 5:13


Comments are closed