ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2014

พระคริสต์: ชัยชนะของพระองค์และความเชื่อมโยงกับคริสตจักร
Christ: His Victory And Connection With The Church

“ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์” (เอเฟซัส 1:17)

    คุณมีความยินดีหรือไม่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับคุณที่จะได้รับสายตาให้เห็นถึงสิ่งที่ล้ำลึกและความลับในความรู้ที่ใกล้ชิดของพระคริสต์? พระองค์ต้องการให้วิญญาณของคุณเต็มล้นด้วยแสงสว่าง เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระคริสต์ ชัยชนะของพระองค์ และความเชื่อมโยงกับคริสตจักร ถ้าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้หรือไม่สำคัญ พระวิญญาณคงไม่อธิษฐานผ่านทางอาจารย์เปาโลเผื่อคริสตจักร

คำอธิษฐานในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นและคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลที่เขียนไว้ในจดหมายฝากนั้นไม่ใช่คำอธิษฐานเดียวที่เปาโลอธิษฐานอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามพระวิญญาณของพระเจ้าได้เลือกบันทึกคำอธิษฐานนี้ไว้ในพระคำเพราะว่าเป็นคำอธิษฐานที่สำคัญสำหรับคริสตจักร คำอธิษฐานเหล่านั้นคือลมหายใจออกของพระวิญญาณสำหรับคริสตจักร จากข้อที่สิบแปด พระวิญญาณทำให้เรารู้ถึงสิ่งล้ำลึกและความลับที่พระองค์ต้องการให้เราเข้าใจ คือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และชัยชนะของพระองค์ ที่ซึ่งพระองค์ประทับในเวลานี้ และความเชื่อมโยงของพระองค์กับคริสตจักร (อ่านเอเฟซัส 1:18-23) เหตุใดพระองค์จึงต้องการสิ่งนี้สำหรับเราอย่างมาก?

ความเข้าใจที่เรียบง่ายของเอเฟซัส 1:18-23 จะช่วยคุณจัดการกับศัตรูทั้งหมด และความท้าทายทุกอย่างที่คุณจะต้องเผชิญ

รู้ไว้ว่าคริสเตียนคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ เกิดมาเพื่อครอบครอง ปกครอง และควบคุมสถานการณ์ ตระหนักถึงสิ่งนี้เกี่ยวกับตัวคุณเอง รู้ว่าคุณคือใคร คุณมีอะไร และความเชื่อมโยงของคุณกับพระเยซูคริสต์ และที่ของคุณในพระองค์ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีชัยในชีวิตอย่างถาวร

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเข้าใจในข้อล้ำลึกและความลับทั้งหมดที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ในพระคริสต์ ด้วยความเข้าใจอย่างครบถ้วนถึงตำแหน่งของข้าพระองค์ในพระองค์ ตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:11; โคโลสี 1:9-10


Comments are closed