พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2014

พระคริสต์ได้รับการสำแดงในคุณ
Christ Revealed In You

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

    มีหลายคนที่ถกเถียงว่าคริสเตียนคือการเลียนแบบพระคริสต์ แต่พวกเขาผิด คริสเตียนไม่ใช่การเลียนแบบพระคริสต์ คนที่พยายามเลียนแบบพระคริสต์กำลังทำจากภายนอก ในโคโลสี 1:26-27 พระคัมภีร์บอกเราว่า “คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” คริสเตียนคือการสำแดงพระคริสต์ในคุณ นั่นคือความฝันของพระเจ้า นั่นคือแผนการและความปรารถนาของพระองค์ พระคริสต์ได้รับการสำแดงในคุณ!

โรม 3:23 กล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” สิ่งนี้เกิดจากการทำบาปของอาดัม เดี๋ยวนี้เมื่อความรอดได้ปรากฏแล้ว เราไม่ได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอีกต่อไป เราได้รับพระสิริของอาดัมคนที่สอง นั้นคือพระเยซูคริสต์ พระคริสต์ภายในคุณคือความหวังแห่งพระสิริ ชีวิตของพระเยซูคริสต์ได้ถูกสำแดงออกในร่างกายของเรา (2 โครินธ์ 4:10) เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่! เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ เราตายในพระองค์ และเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตาย คุณก็ถูกทำให้เป็นขึ้นจากความตายร่วมกันกับพระองค์ด้วย เข้าสู่ชีวิตที่สูงส่ง

นี่คือคริสเตียน! คุณอยู่ในพระคริสต์ พระองค์อยู่ในคุณ คุณเป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ พระสิริ และพระคุณของพระองค์ ไม่น่าแปลกที่พระคำกล่าวว่าความตั้งใจของพระองค์คือการสำแดงสติปัญญาของพระองค์แก่ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจในสวรรค์ ผ่านทางคริสตจักร (เอเฟซัส 3:10) การเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงถูกกำหนดโดยปริมาณที่พระคริสต์ได้ถูกสำแดงออกผ่านทางคุณ การสำแดงพระคริสต์ภายในเรานั้นเป็นมากกว่าการเลียนแบบพระคริสต์ เป็นการเข้าใจและสำแดงพระลักษณะของพระองค์ ชีวิตและพระสิริของพระองค์ผ่านทางเรา ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าคริสเตียนไม่ใช่การเลียนแบบพระคริสต์ แต่เป็นอย่างพระคริสต์ในการเป็นคริสเตียน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ในข้าพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เหนือธรรมชาติ ข้าพระองค์เกิดและดำเนินชีวิตของพระคริสต์ และสำแดงพระลักษณะ พระสิริ และชีวิตของพระองค์! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเหนือข้อจำกัดทั้งหมดในโลกของมนุษย์โดยความสามารถของพระวิญญาณพระเจ้าที่ทำงานในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 1:9; 2 โครินธ์ 4:10-11; ฟิเลโมน 1:6


Comments are closed