อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2018
พระคริสต์ในคุณ
Christ In You

“พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

     แก่นแท้ของความเป็นคริสเตียน คือ “พระคริสต์อยู่ในคุณ” นั่นคือฤทธิ์อำนาจและศักดิ์ศรีของความเป็นคริสเตียน บางคนกล่าวว่า “พระคริสต์อยู่ในฉัน” แต่พวกเขากำลังพูดแค่ถ้อยคำทางศาสนา และไม่ได้เข้าใจฤทธิ์อำนาจและสิ่งที่มีอยู่ภายในประโยคนั้น ทั้งหมดที่พระเยซูเสด็จมาทำให้สำเร็จก็เพื่อให้พระคริสต์อยู่ในคุณ พระคริสต์ในคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง

พระเยซูไม่ได้มาเพียงเพื่อช่วยเราให้พ้นจากบาป พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง การช่วยให้พ้นจากบาปเป็นวิถีทางเพื่อไปสู่เป้าหมาย และเพื่อสร้างเราแต่ละคนให้เป็นพระวิหารของพระเจ้า เพื่อให้เราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นคริสเตียน มันเป็นความคิดที่พิเศษ เป็นความคิดอันเป็นเลิศของพระเจ้าของเรา เสมือนหนึ่งการรวมบ้านและเจ้าของเข้าด้วยกัน ใครจะคิดได้และทำให้มันเป็นจริงได้? จะนำบ้านและเจ้าของมารวมกันได้อย่างไร?

แต่พระเจ้าของเราทำได้! พระองค์ไม่ได้แค่ทำให้เราเป็นบ้านของพระองค์ แต่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พวกเราเป็นสิ่งทรงสร้างแห่งสวรรค์ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “….แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์” (1 โครินธ์ 6:17) ความปรารถนาของพระเจ้า พระประสงค์สูงสุดคือสร้างพระองค์เองในเรา และพระองค์กระทำผ่านการสิ้นพระชนม์ การถูกฝัง และการฟื้นขึ้นของพระเยซูคริสต์ พระองค์ไม่ได้ต้องการมีบุตร ความคิดของพระองค์คือถอดแบบของพระองค์เองและมี “ความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เหมือนพระเจ้า”

แต่เมื่อคุณมองดูในชีวิตของคุณ และสิ่งต่างๆที่ปรากฏในคุณ ดูเหมือนมันไม่ได้ใกล้เคียงกับแบบที่พระเจ้าประสงค์ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงต้องการให้คุณจดจ่อที่พระคำของพระองค์และเห็นว่าชีวิตแบบปุโรหิตของคุณได้เริ่มต้นแล้ว ชีวิตแห่งการเป็นราชวงค์ของพระเจ้าได้เริ่มต้นในคุณแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณเป็นความมั่นใจ เป็นหลักประกัน และเป็นประสบการณ์ของชีวิตแห่งพระสิริ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับมรดกที่พระองค์มอบให้ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นกษัติรย์และปุโรหิตของพระองค์ เพื่อสำแดงสติปัญญาของพระองค์ สำแดงพระสิริของพระองค์ และครอบครองโลกนี้ พระคริสต์อยู่ในข้าพระองค์ และชีวิตของพระองค์ในข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:27; 2 โครินธ์ 4:7; 1 โครินธ์ 6:17


Comments are closed