จันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2013

พระคริสต์ภายในคุณหมายความถึงพระสิริในชีวิตของคุณ!
Christ In You Means Glory In Your Life!

“คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:26-27)

    ข้อสุดท้ายของเพลงคริสต์มาส “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์” แต่งโดยชาลซ์ เวสลี่ บอกเราบางสิ่งที่สวยงาม พระคริสต์ทรงบังเกิดเพื่อให้มนุษย์สามารถบังเกิดใหม่ได้ เพลงร้องว่า

     “…บังเกิดเพื่อมนุษย์จะไม่ต้องตาย

    บังเกิดเพื่อยกชูมนุษย์ในโลก

    บังเกิดเพื่อประทานการบังเกิดใหม่แก่พวกเขา…” (แปลจากภาษาอังกฤษ)

นี่เป็นสิ่งที่สวยงาม พระคริสต์ได้บังเกิดในใจของเรา ความคิดที่สำคัญนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลหมายถึงเมื่อเขากล่าวว่า “…พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27) คุณรู้หรือไม่ว่าการที่พระคริสต์อยู่ภายในคุณหมายความว่าอย่างไร?

นั่นหมายความว่าพระองค์ผู้ทำการอัศจรรย์ทรงสถิตภายในคุณ จำไว้ว่า พระองค์คือผู้ที่เปิดตาของคนตาบอด (ยอห์น 9:7; มัทธิว 9:27-31; มาระโก 10:46-52) ทำให้คนหูหนวกได้ยิน (มาระโก 7:31-37) ทำให้คนง่อยเดินได้ (มัทธิว 21:14) และคนที่ขาด้วนนั้น พระองค์ได้ประทานขาใหม่ให้เขาสามารถเดินได้ (มัทธิว 15:30) พระองค์ทรงเลี้ยงคนจำนวนมาก (ผู้ชายห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก) ด้วยอาหารของเด็กผู้ชายเล็กๆ คนหนึ่ง (ยอห์น 6:5-13) และทำให้คนตายเป็นขึ้นมา (ยอห์น 11:43-44; ลูกา 7:11-15)!

พระเยซูผู้นี้ที่มีชีวิต สิ้นพระชนม์ และถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตาย บังเกิดในใจของเรา คิดดูถึงสิ่งนี้สักครู่ พระคริสต์ได้ครอบครองหัวใจทั้งสี่ห้องของคุณ นั่นหมายความว่าพระองค์ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของคุณ คริสตจักรจะต้องกล้าที่จะยึดความจริงนี้ไว้ พระคริสต์อยู่ภายในคุณในเวลานี้ และนั่นหมายความว่าพระสิริได้มาแล้ว นี่คือใจความสำคัญของคริสต์มาส คริสต์มาสหมายความว่าคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว คุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าแล้ว คุณได้กลายเป็นรัศมี และผู้ถือรักษาพระสิริของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ที่พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 17:22 ว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา…”

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ พระบิดา สำหรับที่สวมพระสิริของพระองค์เป็นมงกุฏแก่ข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์สมบูรณ์แบบในความงดงามและพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงพระสิริของพระองค์ทุกหนแห่งในวันนี้ สำแดงความยอดเยี่ยม คุณธรรม และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 60:1-2; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed