เสาร์ที่ 28 กันยายน 2013

พระคริสต์ทรงเป็น “การทำให้หลุดพ้น” ของเรา
Christ Is Our “Riddance”

“โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั้งไว้ และการไถ่โทษ สำหรับเราทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 1:30)

    คำว่า “การไถ่โทษ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นหมายความว่า “การทำให้หลุดพ้น” การทำให้หลุดพ้นแปลมาจากคำในภาษากรีกว่า “apolutrosis” ซึ่งหมายถึงการถูกนำออกมาจากปัญหา ดังนั้น พระคริสต์ทรงเป็นการไถ่โทษจึงหมายความว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเรา เหมือนที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในสดุดี 50:15 ว่า “…จงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่าราศีแก่เรา”

ไม่สำคัญว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่คืออะไร พระคริสต์ทรงเป็นการทำให้หลุดพ้นของคุณ พระองค์จะนำคุณออกจากปัญหาของคุณ สุภาษิต 11:8 กล่าวว่า “คนชอบธรรมรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบาก…” พระคริสต์ทรงเป็นค่าไถ่ของคุณ โอ ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้! อ่านข้อพระคำที่ยืนยันสิ่งนี้จากพระเจ้าได้ในอิสยาห์ 43:2-5 “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ช่วยให้รอดของเจ้า…เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเรา เจ้าได้รับเกียรติและเรารักเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า…”

พระเจ้าจะต้องช่วยคุณ พระองค์จะช่วยคุณออกจากปัญหาต่างๆ ไม่ใช่เพราะว่าคุณอธิษฐานมากเพียงพอ หรือทำดีเพียงพอ แต่เพราะว่าคุณมีค่าไถ่ในพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงชดเชยสำหรับความผิดของคุณ ทุกความผิดพลาด ทุกความบาป ได้ไปอยู่ที่พระองค์แล้ว

บางครั้งเมื่อคนมองย้อนกลับไปในชีวิตของเขาและกล่าวว่า “เป็นเพราะว่าความผิดที่ฉันได้ก่อไว้ที่ทำให้ความยากลำบากเกิดขึ้นกับฉัน” ไม่ใช่! คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเกี่ยวกับความบาปและความผิดพลาดของคุณอีกต่อไป เข้าใจว่าพระคริสต์ได้ทรงเป็นการทำให้หลุดพ้นของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องแบกการกล่าวโทษและความรู้สึกผิดเอาไว้ พระคริสต์ได้จ่ายราคาสำหรับความบาปและความผิดพลาดของคุณแล้ว

พระเยซูไม่เพียงจัดการกับความบาปของคุณที่ไม้กางเขนเท่านั้น พระองค์ยังทรงจัดการกับทุกความผิดพลาดที่คุณทำ รวมทั้งความผิดพลาดในการทำงานด้วย ดังนั้นเมื่อคุณทำผิดพลาด หรือตกอยู่ในปัญหา จงกล้าที่จะเรียกหาพระองค์ พระองค์ไม่ทรงกลัวปัญหาของคุณ ไม่น่าแปลกใจที่นักเขียนสดุดีได้กล่าวว่า “แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์” (สดุดี 59:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ไม่สำคัญว่าปัญหาของข้าพเจ้าคืออะไร มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน นั่นคือข้าพเจ้ากำลังจะออกมาจากปัญหานั้น ไม่สำคัญว่ามีการกล่าวหาอะไรต่อสู้ข้าพเจ้า มันจะไม่เป็นผล เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นการทำให้หลุดพ้นของข้าพเจ้า พระองค์นำข้าพเจ้าออกจากปัญหาและดึงเท้าของข้าพเจ้าออกจากโคลนตม

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 91:1-12; โคโลสี 1:27


Comments are closed