อาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2016

พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งที่มาและความเพียงพอของเรา
Christ Is Our Source And Our Sufficiency

“เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด” (สดุดี 50:10)

    สุภาษิต 13:22 บอกว่า “…แต่ทรัพย์สมบัติของคนบาปนั้นถูกเก็บไว้ให้คนชอบธรรม” นี่เป็นสิ่งที่ดี แต่ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง คุณควรจะดำเนินชีวิตที่ดีกว่าและสูงกว่าการที่ต้องมารอทรัพย์สมบัติของคนบาปให้ส่งต่อมากถึงคุณ จงตระหนักว่าคุณเป็นใคร คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม! ความมั่งคั่งของคุณในพระคริสต์นั้นไม่มีวันหมด

คนบาปไม่มีความสามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพิเศษอย่างที่เราทำเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้ และนั่นคือความจริง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่จะรอพวเขา อย่ารอคอยความมั่งคั่งของคนบาปที่จะมาถึงคุณ คุณเป็นทายาทขององค์ผู้สูงสุด ดำเนินชีวิตโดยหลักการแห่งแผ่นดินของพระเจ้า นั่นคือการรับประกันของคุณสำหรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง

จงเข้าใจว่ามีพระพรมากมายในพระคัมภีร์เดิมที่เทียบไม่ได้กับสิ่งที่เรามีในพระคัมภีร์ใหม่ เราอยู่ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ ไม่ใช่พระคัมภีร์เดิม คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ พระคริสต์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง พระองค์เป็นเจ้าของโลกนี้ และคุณก็เช่นกัน 1 โครินธ์ 3:21 บอกว่า “เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย”

แล้วทำไมคุณถึงต้องรอให้ทรัพย์สมบัติของคนบาปส่งต่อมาถึงคุณ? ไม่ คุณใหญ่เกินกว่านั้น ทั้งคุณและพระบิดาในสวรรค์ของคุณ ผู้ทรงครอบครองจักรวาล ได้กลายเป็นหุ้นส่วนในการอวยพรคนอื่น รวมถึงคนบาปด้วย มัทธิว 5:45 บอกว่า “เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” เราเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ของเรา เป็นพระพรให้แก่โลกของเรา เราไม่เคยเหือดแห้ง เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นแหล่งที่มาและความเพียงพอของเรา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์ไม่สามารถขาดสิ่งใดได้! ข้าพระองค์กำลังเดินในแสงสว่างแห่งความรุ่งเรืองของข้าพระองค์ เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ข้าพระองค์สามารถเข้าถึงคลังทรัพย์อันรุ่งเรือง เพราะว่าข้าพระองค์เชื่อมต่อกับคลังทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดของพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8; สดุดี 23:1


Comments are closed