วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2013

พยานที่ได้รับการเจิม
Empowered Witnesses

“เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ…อัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่ง เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน” (กิจการ 4:31,33)

    ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “…ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) นั่นหมายความว่าคุณมีฤทธิ์เดชในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นพยานที่เกิดผลสำหรับพระเยซู ฤทธิ์เดชนี้ทำงานเหมือนเครื่องผลิตกระแสไฟภายในคุณ และทำงานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับการทำงานของฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสเตียนว่าเป็นเหมือน “…แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต” (ยอห์น 7:38) มีบางสิ่งที่ “แตกเป็นฟอง” ภายในเรา ทำให้เราเป็นผู้ประกาศพระคำของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดช และแจกจ่ายความดีของพระองค์ การสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่เพียงแต่อยู่กับเราเท่านั้น แต่อยู่ในเรา ทำให้เราเป็นพยานแห่งการเป็นขึ้นมาที่เกิดผล เราไม่สามารถเงียบเฉยเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ มันเป็นเหมือนไฟที่ลุกไหม้ในกระดูกของเรา (เยเรมีย์ 20:9)

คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ไม่ได้อ่อนแอหรือปราศจากฤทธิ์เดช เหมือนอย่างที่มารซาตานต้องการให้เราเชื่อเช่นนั้น เราเป็นพยานที่ได้รับการเจิม เราได้รับการเจิมตั้งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ “…มิใช่ด้วยชั้นเชิงอันฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดช” (1 โครินธ์ 1:17) โดยการสำแดงทางพระวิญญาณ และด้วยฤทธิ์เดช (1 โครินธ์ 2:4) ไม้กางเขนของพระคริสต์จะไม่เกิดผลในยุคของเราเลยถ้าการประกาศของเราเป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น การเป็นคริสเตียนคือชีวิตที่เหนือธรรมชาติ และฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะต้องสำแดงออกผ่านชีวิตของเรา และเราจะต้องมีอิทธิพลกับโลกนี้ด้วยฤทธิ์เดชเดียวกันนี้ อะไรที่น้อยกว่านี้ไม่ใช่การเป็นคริสเตียนที่แท้จริง

เดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความจริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ภายในคุณ และให้ความสามารถกับคุณด้วยฤทธิ์เดชเพื่อเป็นพยานที่เกิดผล

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเจิมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธิ์เดชที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดผลในการเป็นพยานถึงการเป็นขึ้นมาของพระองค์ ฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในข้าพระองค์ถูกกระตุ้นในวันนี้เมื่อข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐและแจกจ่ายความดีของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ เพื่อส่งผลให้คนมากมายได้ถูกนำเข้าสู่ความรู้แห่งพระคุณและความรักของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15; 1 โครินธ์ 2:1-5


Comments are closed