เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018

ฝ่ายโลกและฝ่ายสวรรค์
The Earthy And The Heavenly

“มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น มนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น” (1 โครินธ์ 15:48)

     บ่อยครั้งที่เราได้ยินบางคนพูดว่า “ฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นมาจากอาดัม” ข้อความดังกล่าวบ่งบอกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคนดังกล่าวกำลังสืบเชื้อสายของพวกเขาไปถึงอาดัมคนแรก แต่คุณเห็นว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่ บรรพบุรุษหรือเชื้อสายของคุณไม่ได้มาจากอาดัมคนแรก เชื้อสายของคุณมาจากอาดัมคนที่สอง นั่นคือพระเยซูคริสต์

ข้อพระคัมภีร์ที่มาก่อนพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “มนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์” (1 โครินธ์ 15:47) ดังนั้นเช่นเดียวกับพระเยซู คุณเป็นฝ่ายสวรรค์ หมายความว่าคุณไม่อยู่ภายใต้โลกนี้ นั่นคือองค์ประกอบหรือระบบของมัน พระเยซูทรงเอาชนะและควบคุมโลกใบนี้เมื่อพระองค์เดินบนแผ่นดินโลก นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากคุณด้วย เพราะ “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเช่นที่พระองค์ทรงเป็นเช่นเราอยู่ในโลกนี้” (1 ยอห์น 4:17)

1 โครินธ์ 15:45 กล่าวว่า “ดังที่เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์ คนแรกคืออาดัม จึงเป็นผู้มีชีวิต แต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิต” พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งคุณเป็นพระฉายาและภาพลักษณ์ คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์ เป็นวิญญาณที่ให้ชีวิต ตอนนี้พระองค์เป็นรากของคุณ คุณเชื่อมโยงกับ เกิดจากและเกิดมาจากพระองค์! ความสัมพันธ์ของคุณกับอาดัมคนแรกได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงและตลอดไป

อ่าน สดุดี 87:6 ซึ่งกล่าวว่า “พระยาห์เวห์ทรงบันทึก ขณะที่พระองค์ทรงลงทะเบียนชนชาติทั้งหลายว่า“ผู้นี้เกิดที่นั่น เส-ลาห์” เขากำลังพูดถึงคนที่ถูกสร้างใหม่ที่เกิดในศิโยน! พระเจ้าไม่ได้สืบเชื้อสายของคุณไปยังดินแดนที่คุณเกิดในแผ่นดินโลก นี่คือความหมายของสิ่งที่พระเยซูตรัสเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกยิวว่า “พวกท่านเป็นของเบื้องล่าง เราเป็นของเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้” (ยอห์น 8:23) พระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงแตกต่าง เหมือนกับคุณในทุกวันนี้ คุณเป็นของสวรรค์!

ในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่เป็นฝ่ายแผ่นดินโลก เราเรียกพวกเขาว่า “คนธรรมดาสามัญ” พวกเขาเป็นของโลกนี้และอยู่ภายใต้พื้นฐานของโลกนี้ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคนในขอบเขตการติดต่อของคุณและที่ไกลกว่านั้น เพื่อให้พวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐของพระคริสต์และจะเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายโลกมาเป็นฝ่ายสวรรค์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันไม่ใช่ของโลกนี้! ฉันเป็นพระฉายาของอาดัมคนที่สองและคนสุดท้าย นั่นคือพระเยซูคริสต์! ฉันเป็นฝ่ายสวรรค์ เป็นประชากรร่วมกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า! ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของฉันเป็นตัวอย่างของสวรรค์บนแผ่นดินโลก และฉันได้ขยายสภาพแวดล้อมดังกล่าวไปเรื่อยๆ และดึงหลายชีวิตเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:22; โคโลสี 3:9-10; 1 โครินธ์ 15:49; ยอห์น 15:19


Comments are closed