อังคาร ที่ 20พฤศจิกายน 2018

ฝึนฝนในความชอบธรรม
TRAINING IN RIGHTEOUSNESS

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ (ฮีบรู 5:13)

     ความชอบธรรมเป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่ถูกถ่ายเทเข้าสู่วิญญาณของเราซึ่งทำให้เราเหมือนพระองค์ ธรรมชาตินี้ทำให้คุณคิดเหมือนพระองค์, พูดเหมือนพระองค์ และเดินเหมือนพระองค์ ความชอบธรรมคือการเป็นไปตามหรือกับน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระเจ้า น้ำพระทัยและธรรมชาติของพระเจ้านี้ต้องถูกรับ, เรียนรู้ หรือค้นพบผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าหรือทางการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า

กล่าวอีกนัยหนึ่งโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า คุณได้รับการฝึกฝนหรือสอนในถ้อยคำหรือหลักคำสอนแห่งความชอบธรรม คุณได้รับการฝึกฝนเพื่อมองดูและคิดอย่างแตกต่างออกไป! 2 ทิโมธี 3:16 กล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม” พระวจนะของพระเจ้าคือคู่มือการสอนของพระเจ้าที่จะสอนคุณในวิถีและชีวิตของความชอบธรรม

ผ่านทางพันธกิจของพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณได้รับการสอนว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร โดยไม่คำนึงถึงอาชีพที่คุณเลือก ด้วยการฝึกฝนนี้ คุณจะเฉลียวฉลาด, โดดเด่น, สามารถจัดการอย่างชาญฉลาดและยอดเยี่ยมในชีวิต ยิ่งกว่านั้นการได้รับการฝึกฝนในความชอบธรรมจะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งแห่งการครอบครองในชีวิตด้วย โรม 5:17 กล่าวว่า “… คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์”

ต้องเข้าใจเรื่องความชอบธรรมในการปกครองเหนือพวกวิญญาณชั่ว, ความเจ็บป่วย, ความล้มเหลว, การพ่ายแพ้และความตาย ต้องใช้ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความชอบธรรมที่จะปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและรับรองเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับคุณ ต้องใช้ความชำนาญในถ้อยคำของความชอบธรรมในการพูดที่แตกต่าง, การมองที่แตกต่าง และการคิดที่แตกต่าง

นี่คือสาเหตุที่คุณควรยอมจำนนตัวของคุณเองต่อพันธกิจของพระวจนะเสมอ เพราะพระวจนะคือคู่มือการฝึกฝนของคุณในและเพื่อชีวิตแห่งความชอบธรรม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันได้รับการยกขึ้นเสมอ เหนือและสูงกว่าสถานการณ์ และครอบครองในชีวิตในฐานะกษัตริย์ เพราะว่าฉันได้รับพระคุณมากมายและของขวัญแห่งความชอบธรรม ชีวิตของฉันยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ฉันได้รับการฝึกฝนในหลักคำสอนและชีวิตแห่งความชอบธรรมในการคิด, มองดู, พูดคุย และเดินอย่างแตกต่าง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 5:17; ฟิลิปปี 3:8-9


Comments are closed