จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2015

ฝึกฝนศักยภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ
Train Your Spiritual Faculties

“แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2:14)

    มีชีวิตที่สูงกว่า มีมิติแห่งโลกที่สูงกว่า นั่นคือโลกฝ่ายวิญญาณ คุณเกิดเข้าสู่โลกนั้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นคุณกำลังอาศัยอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกัน คุณตระหนักถึงโลกหนึ่งผ่านความรู้สึกทางร่างกายของคุณ และคุณตระหนักถึงอีกโลกหนึ่งผ่านวิญญาณของคุณ – ศักยภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ

ถ้าคุณจะต้องนำบางสิ่งจากโลกฝ่ายวิญญาณมาสู่โลกนี้ จะต้องมีการเชื่อมต่อบางอย่างระหว่างศักยภาพทางธรรมชาติของคุณและศักยภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมองเห็นบางสิ่งฝ่ายวิญญาณและพูดเกี่ยวกับสิ่งนั้นในโลกทางธรรมชาติ คุณกำลังนำสิ่งนั้นจากโลกฝ่ายวิญญาณเข้าสู่โลกทางธรรมชาติ การทำงานของข่าวประเสริฐก็เป็นเช่นนั้น เรากำลังนำความจริงฝ่ายวิญญาณเข้าสู่โลกทางธรรมชาตินี้เพื่อให้มนุษย์สามารถได้ยินได้ เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อความนั้น

อย่างไรก็ดี มีคนไม่มากที่คิดตามฝ่ายวิญญาณ พวกเขาคิด “ทางธรรมชาติ” ตลอดเวลา แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคริสเตียนก็ตาม พลาดในการตระหนักว่าพวกเราอยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ พวกเขาทำสิ่งต่างๆ โดยส่วนใหญ่โดยศักยภาพทางธรรมชาติของพวกเขา – คือเนื้อหนัง และพวกเขาที่อยู่ในเนื้อหนังไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ (โรม 8:8)

นั่นคือเหตุผลสำหรับการฝึกฝนความรู้สึกฝ่ายวิญญาณของเราผ่านทางพระคำของพระเจ้าและทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อคุณจะสามารถได้ยิน มองเห็น และรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ฝ่ายวิญญาณ คุณสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ของพระเจ้าได้ด้วยศักยภาพฝ่ายวิญญาณของคุณเท่านั้น มนุษย์ทางธรรมชาติไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มาจากพระเจ้า เพราะว่าพวกเขามองสิ่งฝ่ายวิญญาณไม่ชัดเจน

เราอยู่ในอาณาจักรที่ความเจ็บป่วย ความพ่ายแพ้ ความยากจน และความล้มเหลวไม่มีจริง อย่างไรก็ตาม ศักยภาพฝ่ายวิญญาณของคุณจะต้องได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอผ่านทางพระคำของพระเจ้า เพื่อที่คุณจะสามารถใช้ความจริงแห่งอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของเราในชีวิตของคุณได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินและมีชีวิตในพระวิญญาณทุกวัน โดยการรับรู้ฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้าเชื่อมต่อกับพระเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ของโลกนี้ ข้าพเจ้าถูกปกครองโดยพระวิญญาณ ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณ และถูกปกครองโดยพระวิญญาณ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสามารถใช้ความจริงและพระพรแห่งอาณาจักรแห่งสวรรค์ ที่ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ ในชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:6; ฮีบรู 5:14


Comments are closed