อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2016

ฝึกฝนพวกเขาด้วยพระคำ
Train Them With The Word
“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)

    เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะฝึกลูกของพวกเขาในทางของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่พระคำได้บอกไว้ “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น”

พ่อแม่บางคนอาจพูดว่า “เราพยายามที่จะไม่กดดันลูกของเราให้เชื่อเหมือนกัน เราต้องการให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวของพวกเขาเอง” เป็นสิ่งที่ผิดอย่างมาก! พระคำกล่าวว่า “…” (สุภาษิต 22:15) เด็กไม่ควรได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจเองได้ พวกเขาต้องการการฝึกฝนและการนำ พ่อแม่มีหน้าที่ที่จะรู้โดยผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้า ว่าลูกของพวกเขาควรจะเป็นเช่นไร และเลี้ยงดูพวกเขาในทิศทางนั้น

พ่อแม่บางคนปฏิบัติเหมือนว่าพระเจ้าบอกว่า “ปล่อยลูกของเจ้าไว้กับเรา และเราจะกำหนดว่าพวกเขาควรจะโตขึ้นเป็นอย่างไร” พระองค์ไม่ได้บอกเช่นนั้น แต่พระองค์บอกว่าพ่อแม่ควรจะฝึกเด็กในทางที่พวกเขาควรจะเดินไป ถ้าคุณมีลูกแล้ว ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำคุณในการเลี้ยงดูพวกเขาในทางชอบธรรม ฝึกฝนเขาอย่างต่อเนื่องในพระคำ แม้อาจดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้รับเอาวัฒนธรรมของพระคำ จงทำต่อไปอย่าหมดหวัง ให้เวลากับสิ่งนี้ ผลลัพธ์ของการฝึกฝนจะเป็นที่ประจักษ์ ไม่นานนักพวกเขาจะมาถึงจุดที่ถูกต้อง และเป็นทั้งหมดที่พระเจ้าได้กำหนดให้พวกเขาเป็น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระคำของพระองค์ที่มีความสามารถที่จะสร้างข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนที่พระคำได้กล่าวไว้ และในคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ในการดูแลของข้าพระองค์ และการอุทิศตนต่อพระองค์ เรายอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ และต่อการทรงนำของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:13; เอเสเคียล 36:27; สุภาษิต 23:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7; สุภาษิต 29:15


Comments are closed