อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2016

ฝึกฝนตัวคุณเองที่จะรัก
Train Yourself To Love

“ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลย เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วน” (โรม 13:10)

    ทุกคนควรและสมควรที่จะได้รับความรัก รวมทั้งคนที่คุณอาจมองดูว่าเป็น “ศัตรูของคุณ” พระเยซูตรัสว่า “แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44) คุณไม่เพียงแต่รักคนที่รักคุณเท่านั้น คุณรักทุกคนด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระคริสต์

ทุกคนเป็นเหมือนกันเมื่อพูดถึงความรัก ทุกคนมีความสามารถที่จะให้และรับความรัก ทุกคนต้องการที่จะเป็นที่รัก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะให้ความรักหรือตอบสนองต่อความรัก ความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล เป็นอะไรที่เกินกว่าการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม การปิดกั้นทางศาสนา ความแตกต่างทางเชื้อชาติ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

จงฝึกฝนตัวคุณเองให้เดินในความรัก เป็นทางเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ในยอห์น 13:34 พระเยซูตรัสว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” บอกตัวคุณเองว่า “ฉันกำลังเดินในความรัก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะรักคนอื่นอย่างจริงใจ แม้ว่าการกระทำของพวกเขาอาจไม่สมควรได้รับความรักก็ตาม”

พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าได้แสดงความรักของพระองค์ให้แก่เรา ในขณะที่เราไม่สมควรได้รับความเมตตา “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) ดังนั้นเราจะต้องรักเหมือนอย่างพระองค์ ในฐานะลูกที่รักของพระองค์ “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเรา และประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า” (เอเฟซัส 5:1-2)

ในการเดินกับพระเจ้าคือการเดินในความรัก 1 ยอห์น 4:7-8 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” ให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ส่องสว่างความรักของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นการสำแดงความรักของพระบิดาในใจของข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความรักในวันนี้ ที่มีต่อคนเหล่านั้นในโลกของข้าพเจ้า และประกาศว่าหัวใจของข้าพเจ้าได้รับการสถาปนาไร้ที่ติและในความบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าความรักของพระองค์สมบูรณ์ในข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 13:35; 1 ยอห์น 4:7-8; 1 เธสะโลนิกา 3:12-13


Comments are closed