ศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2014

ฝากไว้กับพระคำ
Commended To The Word

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

    อาจารย์เปาโลไม่สามารถคิดถึงวิถีทางที่ดีกว่าที่จะอวยพรพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสไปมากกว่าฝากพวกเขาไว้กับพระคำของพระเจ้า ในฐานะคริสเตียน เราบังเกิดจากพระคำ (1 เปโตร 2:23) พระคำได้ให้กำเนิดแก่เรา ดังนั้นชีวิตของเราสามารถสร้างและคงอยู่ได้โดยพระคำเท่านั้น ณ วินาทีที่คุณได้ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ กระบวนการสร้างเริ่มต้นขึ้น พระคำสร้างวิญญาณของคุณ ความคิด ร่างกาย เศรษฐกิจ และทุกส่วนในชีวิตของคุณ

ยิ่งกว่านั้น พระคำยังสามารถ “ให้” มรดกแก่คุณท่ามกลางบรรดาวิสุทธิชน นี่เป็นความคิดที่น่าสนใจ สิ่งนี้ถูกเขียนให้แก่คริสตจักร ผ่านทางอาจารย์เปาโลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำไมพระองค์จึงตรัสสิ่งนี้กับคริสเตียนผู้ที่มีมรดกอยู่แล้วในพระเยซูคริสต์! อันดับแรก เข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้พูดถึงการเป็นเจ้าของในมรดก แต่พระองค์กำลังพูดถึงมรดกได้ถูกมอบไว้ในมือของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสิทธิ์ในมรดกอย่างถูกต้อง เช่น คุณมีที่ดิน แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ถือครองมันจริงๆ อาจเป็นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าทุกสิ่งเป็นของคุณอย่างถูกต้องแล้วในพระเยซูคริสต์ ก็ยังมีกบฏที่ถือสิทธิอำนาจอยู่ นั่นคือซาตานและสมุนของมัน ผู้ที่พยายามชักจูงคนของพระเจ้าให้หลงออกไปจากการชื่นชมมรดกของพวกเขา พระคำของพระเจ้าสามารถนำมรดกของคุณมาสู่มือคุณเพื่อให้ชื่นชม ไม่ว่าจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

ถ้าคุณภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่คุณจะถูกสร้างขึ้นเพื่อความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และชีวิตแห่งชัยชนะเท่านั้น พระคำยังนำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นของคุณในพระคริสต์มามอบไว้ในมือของคุณด้วย ดังนั้นจงเปิดความกระหายของคุณสำหรับพระคำ กระหน่ำความคิดของคุณด้วยพระคำจนกระทั่งพระคำท่วมท้นคุณทั้งหมด และคุณถูกกำหนดความคิดจากมุมมองของพระคำเท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ด้วยความเชื่อ ความถ่อมใจ และความยินดี ข้าพระองค์รับพระคำของพระองค์ ซึ่งสามารถสร้างข้าพระองค์ขึ้นและนำข้าพระองค์เข้าสู่สิ่งที่เป็นของข้าพระองค์อย่างถูกต้องในพระคริสต์ พระคำของพระองค์เกิดผลในข้าพระองค์วันนี้ ทำให้เกิดสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในพระคำภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:21; 1 ทิโมธี 4:15-16


Comments are closed