พุธที่ 4 กันยายน 2013

“ผ้าคลุม” ถูกถอดออก
The “Veil” Removed

“แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่เขาอ่านคำของโมเสส ผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจของเขาไว้ แต่เมื่อผู้ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออก บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้น และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น” (2 โครินธ์ 3:15-17)

    เมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจพระคำของพระเจ้า เป็นเพราะว่ามีผ้าคลุมที่คลุมหัวใจของเขาไว้ เหมือนที่เกิดขึ้นกับคำของโมเสส ในพระคัมภีร์เดิม ชนชาติอิสราเอลไม่สามารถมองเห็นพระสิริที่อยู่เหนือผ้าคลุม ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราว่าแม้จนถึงทุกวันนี้ เมื่อคำของโมเสสถูกอ่าน ผ้าคลุมนั้นก็ยังอยู่ ในพระคริสต์เท่านั้นที่มันจะถูกกำจัดออกไป พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อคุณได้รับความรอดตามโรม 10:9 พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำลายอำนาจของความมืดที่อยู่เหนือชีวิตของคุณ และได้นำเอาผ้าคลุมนั้นออกไป

ในการบังเกิดใหม่นั้น คุณได้ถูกนำเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่าง อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้า โคโลสี 1:12-13 กล่าวว่า “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำสิ่งนี้ให้สำเร็จในชีวิตของคุณเมื่อพระองค์ได้บัพติสมาคุณเข้าในพระคริสต์ “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน…” (1 โครินธ์ 12:13) กายนั้นคือพระคริสต์ พระคริสต์คือ “แสงสว่าง” ดังนั้นในการบังเกิดใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บัพติสมาคุณเข้าสู่ “แสงสว่าง” และคุณได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นพระบิดาของพระเจ้า ดังนั้นผ้าคลุมได้ถูกถอดออกจากใจของคุณ เพื่อเดินในแสงสว่างของพระเจ้า และเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับมรดกร่วมกับธรรมิกชนในความสว่าง! ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับความรอดของวิญญาณจิตทั่วทั้งโลกนี้ ข้าพระองค์ขอสั่งห้ามวิญญาณในสถานฟ้าอากาศ และทำลายอำนาจของพวกมันที่มีเหนือชีวิตของคนเหล่านั้น เพื่อที่แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จะสามารถส่องเข้าสู่จิตใจของพวกเขา และนำเขาให้ได้รับความรอด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:10; โคโลสี 1:12


Comments are closed