วันอังคารที่ 16 เมษายน

ผู้เปิดเผยความล้ำลึกที่ลึกซึ้งของพระเจ้า
THE UNVEILER OF THE DEEPER MYSTERIES OF GOD

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล…” (ยอห์น 16:13)

     ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว” (ยอห์น 16:12) หลังจากนั้นพระองค์กล่าวในข้อถัดไปว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล…” พระเยซูทรงสงวนงานที่จะนำเราไปสู่ความจริงที่ลึกกว่า ความล้ำลึกและการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าไว้สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เป็นบุคคลที่เปิดเผยสำแดงความลึกลับและความลับที่ซ่อนไว้ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรับรู้ได้ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่เราฟรีๆ

1 โครินธ์ 2:9-12 กล่าวว่า “ดังที่มีเขียนไว้ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณ …พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา” ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์!

มีบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่เราฟรีๆ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นแก่เราและช่วยให้เราเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้น คนจำนวนมากใช้ชีวิตโดยไม่ได้เพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้แก่พวกเขาแล้วเพียงเพราะว่าพวกเขาเพิกเฉยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเจ้าได้มอบชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขา พวกเขาดำเนินต่อไป เดินในความมืด ดิ้นรน ราวกับว่าพวกเขาไม่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า

ไม่มีใครที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ควรเดินในความมืดหรือความไม่แน่นอน พระองค์เป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ผ่านทางแสงสว่างของพระองค์ คุณเห็นทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณและสามารถเดินในความสว่างแห่งมรดกของคุณในพระคริสต์ ชีวิตในความบริบูรณ์ ความชอบธรรม สุขภาพของพระเจ้า ความเจริญรุ่งเรือง การยกบาป การสามัคคีธรรมกับพระบิดาเป็นต้นคือพระพรบางประการที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณได้เพลิดเพลินฟรีๆ แล้ว แต่เป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยพระพรเหล่านี้ให้แก่คุณเท่านั้น แต่ยังสอนวิธีที่จะเดินในสิ่งเหล่านี้ด้วย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูและผู้นำทางของฉัน พระองค์ทำให้หัวใจของฉันท่วมท้นไปด้วยพระปัญญาเพื่อจัดการในชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ฉันเข้าใจความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณ ฉันเดินในการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของฉันกับพระองค์ในวันนี้และได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความล้ำลึกและความลับของชีวิตใหม่ของฉันในพระคริสต์

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:26; 2 เปโตร 1:20-21


Comments are closed