ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2014

ผู้อารักขาฤทธิ์แห่งการช่วยให้รอดของพระองค์
Custodians Of His Saving Power

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

     ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เป็นเพียงข่าวแห่งความรอดเดียวสำหรับโลกนี้ ไม่มีทางอื่นสำหรับความรอด โลกนี้อาจจะไม่ต้องการยอมรับความจริงข้อนี้ แต่เราเห็นได้ในพระคำของพระเจ้า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำตาม ให้คุณคิดว่าคุณเป็นผู้อารักขาข้อความนี้ เป็นข้อความเดียวที่รับประกันความรอดของมนุษย์และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ ข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ได้ถูกมอบไว้ในความดูแลของคุณ (1 ทิโมธี 1:11) ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะปฏิบัติต่อข่าวประเสริฐแบบขอไปที โดยหวังว่าบางทีผู้คนอาจจะได้ยินและเชื่อในพระเยซู ไม่ใช่! จงประกาศออกไปด้วยตัวของคุณเอง สนับสนุนและถวายเพื่อข่าวประเสริฐ

คุณคือผู้อารักขาฤทธิ์เดชแห่งการช่วยให้รอดเดียวในโลกนี้ “ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด…” (โรม 1:16-17) ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไม่ใช่หนึ่งในข้อเรียกร้องสำหรับความรอด แต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสู่ความรอด พระเจ้าต้องการช่วยมนุษย์ให้รอด และพระองค์ได้ประทานข่าวประเสริฐแก่เรา ไม่มีสิ่งอื่นหรือฤทธิ์เดชอื่นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ในการดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระคริสต์เป็นการดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า สู่การพิพากษา มีเพียงข่าวประเสริฐของพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถนำผู้คนออกจากการเป็นทาสของซาตาน

ถ้าคุณยังไม่เกิดใหม่ เวลาแห่งความรอดคือเวลานี้ (2 โครินธ์ 6:2) เป็นเวลาที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณ อธิษฐานตามและหมายความตามนี้ด้วยสุดใจของคุณ “โอ พระเจ้า ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในนามพระเยซู ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ข้าพระองค์ประกาศด้วยปากของข้าพระองค์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตข้าพระองค์จากวันนี้เป็นต้นไป ข้าพระองค์รับ โดยความเชื่อ ได้รับการชำระความบาปสำหรับวิญญาณของข้าพระองค์ และได้รับชีวิตนิรันดร์เข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์บังเกิดใหม่แล้ว!”

ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว มีความร้อนรนมากขึ้นเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ! เราจะต้องเป็นกองทัพและร้อนรนในการทำให้แน่ใจว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกของเรา และในที่ห่างไกลออกไป ได้ยินและได้รับข่าวประเสริฐ เพราะว่าเป็นเพียงฤทธิ์เดชแห่งความรอดเดียวของพระเจ้าสำหรับทุกคน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์เชื่อหมดใจของข้าพระองค์ และประกาศด้วยปากของข้าพระองค์ว่าพระเยซูคือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก! พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ และเป็นผู้เลี้ยงจิตวิญญาณของข้าพระองค์! ภาระใจของข้าพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐได้รับการกระตุ้นในวันนี้ มากกว่าที่ผ่านมา และข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐในการสำแดงแห่งพระวิญญาณและฤทธิ์เดช ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; 1 ทิโมธี 2:5-6


Comments are closed