พฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้ร่วมในประสบการณ์ของพระเจ้า
Participants In The Divine Experience

“พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นหมายความว่าคุณได้เป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระเจ้า คุณมีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า ประสบการณ์ของพระองค์ พระเจ้าไม่เป็นผู้ที่มีชีวิตพิเศษเป็นของพระองค์ผู้เดียวอีกต่อไป พระองค์ทรงทำให้คุณเป็นผู้มีส่วนร่วมในสภาพของพระองค์ เวลานี้คุณได้กลายเป็นผู้ครอบครองชีวิตของพระเจ้า เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่! นี่หมายความว่าความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ ความอ่อนแอ ความกลัว และกิจการของความมืดไม่สามารถและไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของคุณ เพราะว่าคุณมีชีวิตของพระเจ้า

พระเจ้าต้องการให้คุณตระหนักในเรื่องนี้และดำเนินชีวิตโดยสิ่งนี้ทุกวัน เมื่อคุณประกาศการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของคุณ คุณได้กลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ และมีอำนาจเหนือซาตาน ชีวิตของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ! เดี๋ยวนี้คุณอยู่ในแสงสว่าง เข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ ซาตานไม่สามารถมีสิทธิเหนือคุณได้อีกต่อไป แม้ว่ามันอาจจะพยายามหลอกลวงคุณอยู่ก็ตาม ซาตานไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป มันได้พ่ายแพ้แล้ว อย่าเป็นกังวลเกี่ยวกับอุบายของมันอีกต่อไป เดินในการปกครองและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่กลัวสิ่งใด

คิดถึงอาจารย์เปาโล เขาตระหนักถึงชีวิตของพระเจ้าภายในเขา เขาไม่ต้องอธิษฐานว่า “โอพระเจ้า อย่าให้พิษงูมีอันตรายอะไรกับข้าพระองค์” ตอนที่เขาถูกงูพิษกัด ผู้ที่อยู่รอบข้างเขาในเวลานั้นคิดว่าเขาจะต้องล้มลงสิ้นใจตาย แต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าเปาโลไม่เป็นอะไร พวกเขาเรียกเปาโลว่าเป็นเทพ (กิจการ 28:1-6) เปาโลรู้ว่าเขามีชีวิตนิรันดร์ เป็นชีวิตของพระเจ้าที่ไม่มีอะไรสามารถทำอันตรายได้

โดยการนำของพระวิญญาณ เขาเป็นผู้ที่เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) นี่หมายความว่าคุณได้รับชีวิตของพระเจ้า เข้าสู่ธรรมชาติของพระคริสต์ รับการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณเข้าสู่พระลักษณะของพระบุตรของพระเจ้า! คุณแตกต่าง ชีวิตของมนุษย์ที่คุณเกิดมาโดยพ่อแม่ของคุณนั้นได้รับการแทนที่โดยชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าแล้ว

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมส่วนในชีวิตของพระเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตจากจุดแห่งความได้เปรียบ ชัยชนะ การปกครอง และฤทธิ์เดช เพราะว่าข้าพเจ้าเกิดจากพระเจ้าและตระหนักถึงชีวิตของพระองค์ภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับการนำพาโดยสติปัญญาของพระเจ้าในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพเจ้าสำเร็จในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-12


Comments are closed