พฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2014

ผู้ร่วมแรงงานของพระองค์
His Co-labourer

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” (ลูกา 10:2)

    เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงดำเนินในโลกนี้ พระองค์ได้ไปยังเมืองและหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเทศนาสั่งสอนในธรรมศาลา ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนเจ็บป่วยมากมาย

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้เห็นฝูงชนจำนวนมากและมีความสงสารพวกเขา เพราะว่าพวกเขาอ่อนแรงและกระจัดกระจาย เหมือนดังฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง (มัทธิว 9:36) นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงบอกให้สาวกอธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวที่จะส่งคนงานมาเพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลมากมายแห่งจิตวิญญาณในโลกนี้ คุณคือคนนั้น คุณคือผู้ร่วมแรงงานของพระเจ้า

ใน 1 โครินธ์ 3:9 เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์” นั่นหมายความว่าคริสเตียนทุกคนคือผู้ร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าในการสร้างชีวิต และนำวิญญาณ ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อช่วยโลกนี้ และคุณคือผู้ร่วมงานกับพระองค์ในโครงการนี้

พระองค์ได้ประทานพระคำแก่คุณแล้วในการนำวิญญาณอย่างเกิดผล และใน 2 โครินธ์ 6:1 พระองค์ได้วิงวอนคุณอย่ารับประคุณนั้นโดยเปล่าประโยชน์ “ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงขอวิงวอนท่านว่า อย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น” กิจการ 1:8 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สถิตอยู่ภายในคุณวันนี้ จงฉวยโอกาสในพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์ที่อยู่ภายในคุณ ในการเป็นพยานเรื่องการเป็นขึ้นของพระคริสต์อย่างเกิดผล! เรียนรู้และรับตำแหน่งของคุณในการเป็นผู้ร่วมแรงงานของพระเจ้า ทำตามการทรงเรียกของคุณทุกวัน ในฐานะผู้นำวิญญาณและผู้เสริมสร้างจิตวิญญาณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทรงทำงานภายในข้าพระองค์เพื่อเป็นผู้นำวิญญาณที่เกิดผล ในฐานะผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน และผู้อารักขาความล้ำลึกของพระคริสต์ ข้าพระองค์นำข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปยังโลกของข้าพระองค์และในพื้นที่ไกลออกไป เปลี่ยนแปลงและสร้างชีวิตขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: ยอห์น 15:4-5; ฟิลิปปี 1:9-11


Comments are closed