อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

“ผู้ร่วมส่วนในขนมปังก้อนเดียว”
“PARTAKERS OF ONE BREAD”

โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)

     ใน ยอห์น 6:32-33 ในการตอบสนองต่อพวกยิว พระเยซูตรัสว่า “…ไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราเป็นผู้ประทานอาหารแท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่าน เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวิตให้กับโลก” พระองค์เน้นถึงสิ่งนี้ใน ยอห์น 6:49-50 “บรรพบุรุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิต แต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตาย” ที่นี่พระองค์กำลังพูดถึงพระองค์เอง พระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต!

พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ พระวาทะได้กลายเป็นมนุษย์ พระเยซูทรงอธิบายเรื่องนี้ในยอห์น 6:51 พระองค์กล่าวว่า “เราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าใครกินอาหารนี้ คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเรา”

แต่แล้ว 1 โครินธ์ 10:17 เปิดเผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังว่า “แม้เราเป็นบุคคลหลายคน แต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียว เราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกัน” ถ้าเป็นขนมปังก้อนเดียวกับพระองค์ก็หมายความว่าเรามีชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะเราเกิดจากพระวจนะ (1 เปโตร 1:23) เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์เป็นพระวาทะที่มาเป็นเนื้อหนัง (ยอห์น 1:14) โคโลสี 1:18 กล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร… ” ชีวิตในร่างกายไม่ต่างจากชีวิตในศีรษะ ศีรษะและร่างกายมีส่วนร่วมในชีวิตเดียวกัน

ไม่น่าแปลกใจที่ 2 เปโตร 1:4 กล่าวว่าเรา “มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” (2 เปโตร 1:4) เรามีส่วนในชีวิตของพระองค์, พระสิริของพระองค์, ความชอบธรรมของพระองค์, สุขภาพ, ความเจริญรุ่งเรือง, กำลัง และสิทธิอำนาจของพระองค์! นี่คือสิ่งที่เรายืนยันเมื่อเรารับศีลมหาสนิท นั่นคือการเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระองค์ เราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์, จากเนื้อของพระองค์ และจากกระดูกของพระองค์ (เอเฟซัส 5:30) สาธุการแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคริสต์เป็นชีวิตของฉัน ในพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่, เคลื่อนไหว และมีตัวตนของฉัน! ฉันเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์, จากเนื้อของพระองค์ และจากระดูกของพระองค์! ฉันเป็นผู้ร่วมส่วนในชีวิตของพระองค์, ความชอบธรรมของพระองค์, พระสิริ, ความเจริญรุ่งเรือง, สุขภาพ และอำนาจของพระองค์ ฉันชนะตลอดเวลาและเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ฉันทำ เพราะชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม2 เปโตร 1:4; เอเฟซัส 5:30; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed