พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012

ผู้ร่วมรบของ “สภาพพระเจ้า”
Comrades Of The “God-kind!”

“พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

คำกล่าวที่ว่า “สภาพของพระองค์(divine nature)” มาจากคำในภาษากรีกว่า “theias phuseos” ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าเกี่ยวข้องใน “สภาพพระเจ้า(God-kind,)” เหมือนอย่างที่คุณกล่าวว่า สภาพมนุษย์(mankind)
1 โครินธ์ 6:17 กล่าวว่า “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์” เราเป็นหุ้นส่วนกัน ผู้ร่วมรบและผู้เข้าส่วนกันในสภาพพระเจ้า นี่คือความเป็นคริสเตียน! ที่พระเจ้าจะนำมนุษย์ให้มารวมกันกับพระองค์ และนำเราเข้าสู่สภาพของพระองค์! ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “เราได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด ท่านทุกคนนั่นแหละ” (สดุดี 82:6)
ยิ่งกว่านั้น รากศัพท์ของคำว่า “รับส่วน” ในข้อพระคัมภีร์คือคำว่า “koinonos” ซึ่งหมายความว่าร่วมส่วน ผู้ร่วมรบ หุ้นส่วน หรือผู้แบ่งปันกัน ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นจึงหมายความว่าคุณเป็นผู้ร่วมส่วนในสภาพพระเจ้า คุณอยู่ในสมาคมของพระเจ้า! หมายความว่าคุณบังเกิดเข้าสู่สภาพของพระเจ้า ด้วยธรรมชาติและคุณลักษณะของพระองค์ในวิญญาณของคุณ คุณได้ถูกเปลี่ยนจากโลกมนุษย์ธรรมดาไปสู่โลกที่เหนือธรรมชาติของ “สภาพพระเจ้า”
คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ความเป็นหนึ่งที่ไม่สามารถแยกได้ บัดนี้คุณสามารถชื่นชมกับพระคำได้ดีขึ้นที่คุณอยู่เหนือซาตานและมีอำนาจเหนือพลังแห่งความมืดทั้งปวง! ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมของคุณกับสภาพพระเจ้า ความคิดแบบศาสนาไม่สามารถยอมรับความคิดลักษณะนี้ได้ แต่นี่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ ไม่ใช่เมื่อคุณไปถึงสวรรค์แล้ว แต่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้! เป็นบางสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เป็นไปได้และมีอยู่ในพระคริสต์
1 โครินธ์ 1:9 กล่าวว่า “พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ช่างเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้! นี่คือสิ่งที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ทำให้เราเป็น คุณได้ถูกนำเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของวิญญาณกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือการเข้าร่วมส่วนของสภาพพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเข้าร่วมส่วนกับสภาพพระเจ้า ถูกทำให้เป็นอิสระจากอิทธิพลที่ไม่ดี ความเสื่อมโทรม และการทำลายของโลกนี้ ชีวิตอันอัศจรรย์ของพระเจ้าทำงานอยู่ภายในข้าพเจ้า ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งชัยชนะในพระสิริและความสำเร็จ ที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:17; ยอห์น 1:12; วิวรณ์ 5:10


Comments are closed