อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013

ผู้รับส่งความจริงนิรันดร์
Conveyors Of Eternal Verities

“ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลัง ถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุด” (ลูกา 8:44)

    ในปฐมกาล 12:2 พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “…เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” พระสัญญาของพระเจ้าแก่อับราฮัมไม่ได้มีไว้สำหรับอับราฮัมเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่กับอับราฮัมและเชื้อสายของเขาด้วย กาลาเทีย 3:16 กล่าวว่า “บรรดาพระสัญญา ที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น มิได้ตรัสว่า และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือ แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน ซึ่งเป็นพระคริสต์” สังเกตว่าพระคำกล่าวว่า “…แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่าน” ไม่ใช่พงศ์พันธุ์ทั้งหลาย พงศ์พันธุ์นั้นก็คือพระคริสต์ และในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คุณเป็นของพระคริสต์ ดังนั้นคุณจึงเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม! กาลาเทีย 3:29 กล่าวว่า “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา”

การเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ได้ทำให้คุณเป็นผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมโดยอัตโนมัติ และก็คือผู้รับพระพรของอับราฮัม นี่หมายความว่าไม่เพียงแต่คุณได้รับการอวยพรพิเศษจากพระเจ้า คุณยังเป็นพระพรอีกด้วย คุณคือผู้รับส่งความจริงนิรันดร์! ในคุณ ทุกชนชาติในโลกนี้จะได้รับการอวยพร เป็นงานรับใช้ที่ยอดเยี่ยม เมื่อคุณกล่าวแก่บางคนว่า “พระเจ้าอวยพรคุณ” เขาหรือเธอก็ได้รับพร เป็นความจริง เพราะว่าคุณคือผู้แจกจ่ายพระพรของพระเจ้า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพียงเพราะว่าคุณเป็นของพระเยซูคริสต์ ก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้า เพราะว่าคุณเป็นภาชนะของพระเจ้า คุณคือเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตของพระองค์

ไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณก็ตาม พระเจ้าทรงเลือกที่จะอยู่ภายในคุณ และเลือกที่จะให้คุณเป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์ ใครก็ตามที่มีความต้องการ หรืออยู่ในความยากลำบาก สามารถได้รับการอัศจรรย์เพียงแตะต้องคุณเท่านั้น ถ้าเพียงแต่คนในโลกได้รู้ความจริงนี้ ความทุกข์ทรมานของพวกเขาก็จะหมดไป! บางคนที่มีมะเร็งจะไม่ต้องร้องไห้ หรือหมดหวัง เขาหรือเธอจะสามารถได้รับการรักษาเพียงแต่แตะต้องคุณ เพราะว่าคุณคือผู้ส่งสารของพระเจ้า เป็นผู้รับส่งความรัก ฤทธิ์เดช สง่าราศี ความดี ความสงสาร และพระคุณของพระเจ้า

โดยการบังเกิดใหม่ คุณไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไป คุณคือพัสดุแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า คุณถือพระเจ้าไปในทุกที่ที่คุณไป คุณเป็นผู้รับส่งความจริงนิรันดร์

คำำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์! เป็นพระพรที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในข้าพระองค์พร้อมด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริของพระองค์ ดังนั้นสำหรับโลกที่เจ็บปวด ข้าพระองค์เป็นแขนของพระองค์ที่ยื่นออกไป เพื่อรักษา อวยพร และปลดปล่อย ข้าพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้า และพระสิริของพระเจ้าได้ปลดปล่อยสู่โลกของข้าพระองค์ผ่านข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:16; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed