พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2013

ผู้รับสติปัญญาของพระองค์
Partakers Of His Wisdom

“…และเข้าในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า คือพระคริสต์” (โคโลสี 2:1-3)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คำว่า “ความรู้” ในภาษากรีก “Sophia” ซึ่งหมายถึงความเข้าใจถึงความจริง การเรียนรู้, วิทยาศาสตร์, หรือสิ่งที่ซ่อนไว้, รวมทั้งความล้ำลึกและสัญลักษณ์ของภาษา หมายถึงการแยกแยะหรือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่มนุษย์เห็นว่ายากที่จะเข้าใจหรือหยั่งรู้ นี่คือความรู้ที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ซึ่งซ่อนไว้ในพระคริสต์
มีความคิดสองอย่างที่ได้จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้นที่ข้าพเจ้าต้องการให้คุณสังเกตเห็น ข้อแรก สังเกตว่าข้อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “เข้าใจในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้าบางสิ่ง คือพระคริสต์” แต่กล่าวว่า “เข้าใจความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า(ทั้งหมด) คือพระคริสต์” อย่างที่สอง สังเกตว่าข้อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “เข้าใจความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า คือพระเยซู” แต่กล่าวว่า “คือพระคริสต์”
พระคริสต์ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ หมายถึงคริสตจักร ซึ่งมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะ และเราคือพระกายของพระองค์ ดังนั้น พระเยซู คุณ และข้าพเจ้าคือพระคริสต์ ก็คือคริสตจักร โรม 8:17 บอกให้เรารู้ว่าเราคือทายาทร่วมกับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้น ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของเรา นี่ก็เพราะว่าเราคือสมาชิกในพระกายของพระคริสต์ “บัดนี้ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น” (1 โครินธ์ 12:27)
ภายในเราทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ คือทรัพย์สมบัติแห่งความรู้และสติปัญญาที่ถูกซ่อนไว้ ดังนั้นจึงไม่ควรมีอะไรที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของคุณ คุณสามารถรู้ทุกสิ่ง และมีสายตาแห่งความเข้าใจถึงความล้ำลึกและความลับ เพราะว่าภายในคุณคือสติปัญญาของพระบิดา
โคโลสี 2:9-10 กล่าวว่า “เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์…” เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ (1 โครินธ์ 6:17) พระเจ้าได้ใส่สมบัติแห่งสติปัญญาและความรู้ในพระองค์เพื่อเรา ดังนั้นเราจึงมีทางที่จะเข้าสู่สติปัญญาที่ซ่อนเอาไว้ได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าดำเนินในจุดสูงสุดของความถูกต้อง ความยอดเยี่ยม และความสมบูรณ์แบบ เพราะว่าสติปัญญาของพระเจ้าทำงานภายในข้าพเจ้า ซึ่งประทานสมบัติแห่งสติปัญญาและความรู้ทั้งหมดในพระคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 13:11; โรม 12:5


Comments are closed