ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2018
ผู้รักษาความจริงของพระองค์
Custodians Of His Truth

“จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความจริงไว้จะได้เข้ามา”(อิสยาห์ 26:2 ฉบับ ThaiKJV)

     จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้น ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ไม่ได้กำลังกล่าวถึงประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ หรืออังกฤษ แต่กำลังกล่าวถึงคริสตจักรของพระคริสต์ คือพวกเราผู้รักษาความจริง “…คริสตจักรเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง” (1 ทิโมธี 3:15) เราคือผู้รักษาพระคำของพระองค์ และประตูของพระองค์เปิดออกแก่เรา

แต่ยังมีบางสิ่งที่มากกว่านั้น ลองอ่านว่ามีอะไรเกิดขึ้นในข้อถัดไป “ใจแน่วแน่ในพระองค์นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” คำในภาษาฮีบรูที่แปลออกมาเป็นคำว่า สันติภาพอันสมบูรณ์ คือ ชาโลม ชาโลม แปลว่า สันติสุข แต่ในประโยคนี้หมายถึง สันติสุขในการพักสงบ สันติสุขพร้อมกับความจำเริญ พลานามัย กำลัง และความรอด! ดังนั้นผู้ชอบธรรมที่วางใจในพระองค์ จะได้รับการรักษาไว้ในความจำเริญ พลานามัย การพักสงบและกำลัง

และข้อนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าจิตใจคือที่ซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์จะทำงาน ถ้าพระองค์ได้จิตใจของคุณทั้งหมดโดยผ่านทางพระคำของพระองค์ คุณก็จะเข้าสู่ สุขภาพดี ความจำเริญ และความสำเร็จ อย่างที่คุณปรารถนาจะได้รับ จงฝึกใจของคุณที่จะอยู่ในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเสมอ ปัญหา ความมืด การล่อลวง และความท้าทายอาจจะเข้ามา แต่คุณจะมีชัยชนะเสมอ พระคำของพระเจ้าจะวางคุณไว้ในตำแหน่งที่เหนือกว่าและพระคำของพระองค์นั้นเป็นจริง

การเป็นผู้รักษาความจริงของพระเจ้าหมายความว่า เราเป็นผู้กระทำตามพระคำ เราเป็นผู้ปฏิบัติพระคำ เราอยู่ในพระคำ โดยพระคำ และผ่านพระคำ และนั่นคือแหล่งของพระพร “แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น…เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไป และลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน” (ยากอบ 1:22-25)

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์มีความเปรมปีรดิ์ที่ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ซึ่งเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง ไม่มีสิ่งใดนำข้าพระองค์ออกจากการจดจ่อที่พระเจ้าและพระคำนิรันดร์ของพระองค์ เพราะในพระองค์คือกำลัง สันติสุข ชัยชนะและความสำเร็จนิรันดร์ ข้าพระองค์ได้รับการทรงทำโดยสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อเดินและทำให้ประสงค์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์สำเร็จในวันนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33;โคโลสี 3:15


Comments are closed