อาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2014

ผู้มีส่วนในชีวิตของพระองค์
Sharers Of His Life

“ถ้วยแห่งพระพร ซึ่งเราได้ขอพระพรนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือ แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน แต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียว เราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกัน” (1 โครินธ์ 10:16-17)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นในข้อที่สิบหกนั้นไม่ใช่คำถาม แต่รูปแบบการสื่อสารของอาจารย์เปาโลในลักษณะนี้เพราะว่าคำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว อันดับแรก “ถ้วยแห่งพระพร ซึ่งเราได้ขอพระพรนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือ” คำตอบคือใช่ เป็นการมีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ อันดับสอง “ขนมปังซึ่งเราหักนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือ” ถูกต้อง! นี่หมายความว่าเมื่อเรารับถ้วยนั้น เราได้มีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระองค์ และพระโลหิตของพระองค์เป็นตัวแทนชีวิตของพระองค์ ดังนั้นเราจึงเป็นผู้มีส่วนในชีวิตของพระองค์

พระเยซูได้ทรงนำเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งชีวิต พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 14:6 ว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต…” ในการเสียสละของพระองค์ พระองค์ไม่เพียงแต่ทำให้เราเป็นผู้รับส่วนในชีวิตของพระองค์เท่านั้น แต่ยังให้เราเป็นผู้แบ่งปันชีวิตนั้นด้วย เรานำผู้ที่ยังไม่เชื่อเข้าสู่ชีวิตนี้ผ่านทางพระกิตติคุณ! เราดำเนินชีวิต แสดงออก และแจกจ่ายชีวิตของพระเจ้า เพราะว่าเรามีอย่างครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) สำหรับเรา ความเจ็บป่วย ความล้มเหลว และสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นไม่มีที่ในชีวิตของเรา เพราะว่าเราเป็นผู้ร่วมอยู่ในความเป็นพระเจ้า

ให้ความคิดนี้เต็มล้นในจิตใจของคุณในขณะที่คุณรับพิธีมหาสนิท พระเยซูตรัสว่าให้ทำสิ่งนี้โดยระลึกถึงพระองค์ เมื่อเรารับมหาสนิท เราได้เฉลิมฉลองชีวิตของพระองค์ภายในเรา และเตือนตัวเราเองว่าเราเป็นใครในพระองค์ และประโยชน์อันยิ่งใหญ่และพระพรจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์แทนเรา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราจะมีชีวิต และเวลานี้เรามีชีวิตต่อพระเจ้า และพระองค์มีชีวิตอยู่ภายในเรา

เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากและตัดสินใจที่หักขนมปัง มันคือการประกาศอย่างกล้าหาญแห่งชัยชนะ! คุณกำลังกล่าวว่า “ทุกสิ่งจะเรียบร้อย เพราะว่าพระองค์ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้” พระคริสต์ได้ประทานการครอบครองและความได้เปรียบในชีวิตให้กับคุณ พระองค์ได้วางคุณบนพื้นที่แห่งชัยชนะ และไม่มีสิ่งใดที่จะนำคุณออกจากที่นี้ได้ คิดถึงสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณรับพิธีมหาสนิท

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระกายของพระคริสต์ที่ได้แตกหักเพื่อข้าพระองค์ และสำหรับพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อการชำระ สุขภาพที่ดี และชัยชนะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในวันนี้ในการเป็นขึ้นมาของพระองค์ที่นำชีวิตมาให้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้! ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:10; 2 เปโตร 1:4; 1 ยอห์น 5:11-12


Comments are closed