ศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2014

“ผู้ที่ฉลาดกว่าซาโลมอน…”
“A Wiser Than Solomon…”

“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป…” (1 โครินธ์ 1:30-31)

    สติปัญญาและความเข้าใจที่พิเศษของซาโลมอนทำให้คนในสมัยนั้นมีความประทับใจอย่างมาก และทำให้พวกเขาทึ่งในความสามารถ ซาโลมอนได้รับการยกย่องให้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ก่อนถึงพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าอิสราเอลทั้งหมดชื่นชมและยกย่องซาโลมอนเพราะสติปัญญาที่สำแดงออกของพระเจ้าในชีวิตของเขา “อิสราเอลทั้งปวงทราบเรื่องการพิพากษา ซึ่งพระราชาประทานการพิพากษานั้น และเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชา เพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่า พระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรม” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:28)

แล้วซาโลมอนได้รับสติปัญญานี้ได้อย่างไร? พระเจ้าประทานให้แก่เขา และพระองค์ประทานให้โดยผ่านพระดำรัส พระเจ้าตรัสกับซาโลมอนว่า “เราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:12) นั่นคือทั้งหมดที่พระองค์ทำ พระองค์ไม่ได้พยายาม “ผสม” บางอย่างเข้าในสมองของซาโลมอนเพื่อทำให้เขาฉลาด พระองค์ไม่ได้แตะต้องตัวเขา พระองค์เพียงตรัสถ้อยคำ และซาโลมอนเชื่อและเริ่มต้นแสดงสติปัญญา

อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเยซูมา พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอนอยู่ที่นี่” กำลังหมายถึงพระองค์เอง (มัทธิว 12:42, ลูกา 11:31) พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเยซูได้ถูกตั้งให้เป็นปัญญาจากพระเจ้า หมายความว่าพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของคุณ สิ่งนี้ทำให้คุณ “ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอน” ด้วยเช่นกัน คุณมี “phronesis” (ภาษากรีก) ซึ่งก็คือสติปัญญาของผู้ชอบธรรม สติปัญญาที่ใช้การได้ ท่าทีความคิดที่ได้รับการปรับเปลี่ยน หรือโปรแกรมความคิดเพื่อให้เหตุผล ตอบสนอง แปลความหมายสถานการณ์ และปฏิบัติตัวในแนวทางหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ ในทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด!

ไม่เพียงแต่พระเจ้าบอกคุณถึงสิ่งนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ยังทรงเขียนในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ได้ทำให้คุณฉลาด! พระคริสต์ได้กลายเป็นสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของคุณ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าที่ซาโลมอนมี คุณเต็มล้นด้วยความยอดเยี่ยม เพราะว่าคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตระหนักถึงสิ่งนี้ สติปัญญาไม่เพียงแต่สามารถได้ยินและมองเห็นได้ในคุณเท่านั้น คุณเป็นผู้รับสติปัญญา เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระฉายของพระคริสต์ ในพระองค์ที่มีคลังทรัพย์แห่งสติปัญญาและความรู้ (โคโลสี 2:3) จงตระหนักในข้อนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคริสต์คือสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสติปัญญาอันยอดเยี่ยม ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเกิดผลดี เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระประสงค์ของพระเจ้า ได้รับการนำ การปกป้อง และจำเริญขึ้นโดยสติปัญญา ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:6; โคโลสี 1:27


Comments are closed