ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2016

ผู้ถือข้อความจากสวรรค์ของพระองค์
Bearers Of His Divine Message
“เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู้ และมนุษย์ควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขา เพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธา” (มาลาคี 2:7)

    ในพระคริสต์ เราถูกทำให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า (วิวรณ์ 1:6) ดังนั้นเราจึงมีพันธกิจในพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์และปุโรหิต ของพระเจ้า ลิ้นของปุโรหิตควรจะเต็มไปด้วยความรู้ นั่นหมายความว่าริมฝีปากของคุณควรจะเทเอาความรู้ของพระเจ้าออกมา สอนคนอื่นถึงหนทางและชีวิตของพระเจ้า

1 เปโตร 4:11 กล่าวว่า “ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูด ก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้า ถ้าคนใดกระทำบริการ ก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวง โดยทางพระเยซูคริสต์ พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” ถ้าใครบางคนต้องการรู้บางสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาควรจะมาหาคุณ พวกเขาควรที่จะพบพระคำของพระเจ้าและความรู้ของพระองค์จากปากของคุณ คุณควรที่จะเป็นผู้อารักขาความรู้และข้อมูลแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ากระจายความงดงามและกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ผ่านทางเรา ในทุกหนแห่ง “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14) นี่เป็นพันธกิจ การทรงเรียก และความรับผิดชอบของเรา ที่จะทำให้พระคำเป็นที่รู้จักของโลกนี้ ดังนั้นจงออกไปสั่งสอนพระคำ

พระเยซูส่งเราออกไปสู่โลกนี้ เพื่อสร้างสาวก และสอนพวกเขาถึงชีวิตแบบพระเจ้า (มัทธิว 28:18-20) เข้าไปในห้าง ร้านค้า ตลาด ระแวกบ้านของคุณ ที่ทำงาน ไปยังทุกที่เพื่อสอนผู้คนว่าจะมีชีวิตเพื่อพระเจ้าได้อย่างไร

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ถือข้อความจากสวรรค์ของพระองค์ เป็นผู้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีกัน ข้าพระองค์นำเอาข้อความแห่งความรอดของพระคริสต์ไปยังโลกของข้าพระองค์ ทำให้ความล้ำลึกแห่งแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นที่รู้จัก สัมผัสชีวิต และนำผู้ที่ถูกกดขี่ออกจากการถูกจองจำและความมืด เข้าสู่อิสรภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18-20; โฮเชยา 4:6


Comments are closed